For første gang kartlegges egdenes levekår, trivsel og helse gjennom en stor folkehelseundersøkelse som starter i denne uken. – Svarene er viktige for å gjøre tiltakene mot levekårsutfordringene på Sørlandet mer treffsikre, sier fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune Terje Damman.

I de kommende ukene gjennomføres det for første gang en stor folkehelseundersøkelse i begge Agder-fylkene. Til sammen 14 000 personer i regionen blir trukket ut til å være med i ”Folkehelseundersøkelsen – helse og trivsel 2015” som omhandler helse i vid forstand i form av levevaner og levekår.

 

Undersøkelsen er den første av sitt slag i Norge. Den gjennomføres av TNS Gallup på vegne av Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold fylkeskommuner og Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen går ut fylkesvis og vil gi myndighetene et bedre grunnlag for å ta beslutninger som fremmer gode levekår og trivsel.

Se kort video om undersøkelsen.

 

Folkehelse mer enn turgåing

- I undersøkelsen spørres det om alt fra trivsel i nærmiljø til tilgjengelighet til offentlige bygg og offentlig transport, vurdering av egen helsetilstand, sosial kontakt, mengden av stillesitting, funksjonsnedsettelse, psykiske plager, tannhelse, støy i bomiljøet, fysisk aktivitet, kulturtilbud, matvaner og bruk av tobakk og alkohol, sier Terje Damman og fortsetter:

 

- For første gang i en folkehelseundersøkelse kobles informasjon vi får gjennom svarene til personlige registerdata som inntekt, trygd, utdanning og opplysninger om husholdningen. Når vi knytter svarene til slike sosioøkonomiske forhold, vil dette kunne gi resultater med meget god pålitelighet, sier Terje Damman, som understreker at statistikk og forskning fra undersøkelsen vil være anonymisert.

 

Svarene fra spørreundersøkelsen vil bli oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern. Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og følger reglene i helseregisterloven.

 (Les mer under bildet)

Ballongen

Lovpålagt oppgave

Det er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene å holde oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i fylket. Ved å delta i piloten, vil  Agder bidra til å sette en nasjonal standard for fylkeshelseundersøkelser. Det er et mål å gjennomføre undersøkelsene på en slik måte at de er sammenlignbare mellom fylker og med nasjonalt representative data.

 

- Kommunene på Agder etterspør god, lokal folkehelsestatistikk. Gjennom denne undersøkelsen vil vi kunne hjelpe kommunene med å få oversikt slik at de kan innrette folkehelsearbeidet sitt mest mulig effektivt, sier Terje Damman og avslutter med en appell:

 

- Det er selvfølgelig frivillig å delta i undersøkelsen, men vi oppfordrer alle som blir trukket ut og får undersøkelsen tilsendt til å stille opp. Ved å svare, kan du være med å påvirke fremtidens levekår i ditt fylke og din kommune! Resultatene fra undersøkelsen forventes å foreligge våren 2016.

 

Bakgrunn:

 

  • Fylkesutvalgene i Aust- og Vest-Agder vedtok i 2014 å gjennomføre en undersøkelse i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Folkehelseinstituttet. Kostnadsanslaget for Vest-Agder fylkeskommune er 1,5 mill. kroner og 1. mill for Aust-Agder.
  • Gjennomføring av fylkeshelseundersøkelse inngår i oversiktsarbeidet etter folkehelselovens § 21 og er nærmere beskrevet i tilhørende forskrift.

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 3. november 2015 | Skriv ut siden