• Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 16.04.19

  Mange lærlinger i fylkeskommunale virksomheter

  Vest Agder fylkeskommune er en lærebedrift med mange lærlinger i ulike fagområder i fylkeskommunale...

  Les mer
 • Janne -Karin -Nesheim
  av Torkelsen, Jan H., 16.04.19

  Fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet har søkt om fritak

  Les mer
 • Taxi Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  - Vi foreslår no å endre drosjereguleringa, for å få ein drosjemarknad som fungerer betre enn i dag...

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 15.04.19

  SMS og brev til velgerne ved lokalvalget

  Ved lokalvalget 9. september gjennomføres nye informasjonstiltak. Det skal sendes ut SMS til alle...

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Busselskapet Boreal har meddelt Agder kollektivtrafikk AKT om at det nå er blitt en åpning for...

  Les mer
 • Kristiansandkonferansen 2019
  av Torkelsen, Jan H., 12.04.19

  Når naturen viser muskler – er vi klare?

  Da fylkesmann i Agder Stein A. Ytterdahl åpnet Kristiansandskonferansen i Kilden teater og...

  Les mer
 • Våpen
  av Torkelsen, Jan H., 12.04.19

  265 nye medarbeidere i fylkeskommune i 2018

  I 2018 kunngjorde Vest-Agder fylkeskommune 149 annonser i forbindelse med stillingsutlysninger. En...

  Les mer
 • Skolemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 12.04.19

  Elever i videregående som mobber kan bli tvangsflyttet

  Regjeringen foreslår at elever som mobber kan bli tvangsflyttet til en ny videregående skole. – Vi...

  Les mer
 • Huseby Kongsgård Foto Riksantikvaren
  av Torkelsen, Jan H., 11.04.19

  Fylkeskommune er engasjert i istandsetting av fredede bygninger

  Fylkeskonservatoren forvalter tilskuddsmidler fra Riksantikvaren til istandsetting av fredete...

  Les mer

Omfattende arkeologisk arbeid

Arkeologiske registreringer får fortidens kunnskap opp av jorden og frem i lyset. I 2018 gjennomførte arkeologer i fylkeskommunal 46 arkeologiske registreringer i fylket. I forbindelse med...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.19

Tilskuddsmidler til likestillingstiltak skal lyses ut

Fylkesutvalget besluttet i går at det skal lyses ut tilskudd til kommuner som iverksetter egne tiltak som bidrar til å oppfylle målene i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.19

Anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune går inn som deltaker i IKT Agder IKS

Fylkesutvalget anbefalte i går at Vest-Agder fylkeskommune går inn som deltaker i IKT Agder IKS med virkning fra 1. mai. Fylkesutvalget går også inn for at et forslag til selskapsavtale for IKT Agder...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.19

Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

Fylkesutvalget gikk i dag, mot en stemme fra Frp, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal anmode Stortinget om at rammen for bompengeinnkreving i inneværende bompengeordning for Samferdselspakke for...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.19

Interpellasjon om Jernbaneforums Sørs fremtidige prioritereringer

Fylkestingsrepresentant Harald Fauskanger Andersen har på vegne av Vest-Agder Høyre sendt inn en interpellasjon med tittel: «Jernbaneforum Sør, prioritering av arbeidet fremover.» Den vil bli besvart...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.19

Regjeringa legg fram lovendringar for overføringa av fylkesvegadministrasjonen til fylka

- Overføring av fylkesvegadministrasjonen frå Statens vegvesen til fylka er ein del av regionreforma, og vil styrke fylkeskommunane i arbeidet med fylkesvegane. I dag foreslår vi dei lovendringane som...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.19

Interpellasjon om klimastreik og fravær

Venstres gruppeleder Beate Marie Johnsen og vararepresentant Dag Vige har til fylkestingsmøtet i slutten av denne måneden sendt inn en interpellasjon med utgangspunkt i skolelevers klimastreik og...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.19

Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø betegnet i dag et forslag til områdeplan for Nodeland i Songdalen som en godt gjennomarbeidet plan for å videreutvikle Nodeland som "stasjonsby", og at den...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.19

Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har nå besluttet at Vest-Agder fylkeskommune tildeler totalt 200.000 kroner i tilskudd til Kristiansand kommune til arbeid med "Barnas arkitekturdag" og...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.19

Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune inngår ny avtale med Vest-Agder-museet om driften av Lista museum på Nordberg fort i Farsund kommune. Avtaletiden settes...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.19

Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget onsdag 200 000 kroner til en mulighetsstudie for flomsikring og attraksjonsutvikling i Liknes i Kvinesdal. Dette inngikk i Vest-Agder fylkeskommune...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.19

Positiv tilbakemelding til planarbeid for Hunsfos Næringspark i Vennesla

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fattet i går et vedtak som fastslår at Vest-Agder fylkeskommune ser det som positivt at det nå er satt i gang arbeid med områderegulering for Hunsøya syd...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.19

Det er en omfattende nullvisjonsaktivitet i hele Vest-Agder

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om det store aktivitetsomfanget som i fjor ble gjennomført i Nullvisjonen Agder. Dette er et unikt tiltak i Norge, og en viktig del av...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.19

Hunsfos Næringspark har hatt en betydelig utvikling

Representantene i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var imponerte over å bli orientert om den positive utviklingen som har skjedd på det gamle fabrikkområdet på Hunsøya i Vennesla siden 2012....

av Torkelsen, Jan H., 03.04.19

Vil bidra til å sikre museumsgjenstander

Vest-Agder-museet IKS søker Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand om forskuttering av bevilgningen til nytt museumsbygg på Odderøya. Midlene skal gå til detaljregulering, utomhusplan og avklaring...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.19

Årets "spillemiddelutvalg" er nå oppnevnt

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning foretar årlig en fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet basert på innkomne søknader. Søknadsmassen er stor og det er...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.19

Driftsresultat for 2018 over landsgjennomsnittet

Vest-Agder fylkeskommune fikk i 2018 et regnskapsmessig overskudd på 110,4 millioner kroner. Det gode resultatet skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettert og god budsjettdisiplin i...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.19

16 partier har levert listeforslag til årets fylkestingsvalg

Da fristen for å levere inn listeforslag for politiske partier til historiens første fylkestingsvalg for den nye Agder fylkeskommune gikk ut klokken 12.00 mandag 1. april var det kommet inn 16...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.19

Nkom ber fylka foreslå prosjekt som kan få tilskot til utbygging av breiband

Frå 2014 til 2018 har statleg tilskot bidrege til at 61 000 bustadar har fått breiband. I år har Stortinget løyvd nær 200 millioner kroner til ordninga. Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom)...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.19

Sommervikar for vaktmestere

Er du mellom 16 og 25 år kan du søke jobb som vaktmestervikar på videregående skoler i Vest-Agder.Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi satser aktivt på tiltak som...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.19