Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Innoventus Sør AS et tilskudd på inntil 2,7 millioner kroner for inkubatorsatsing i 2017. Innoventus Sør har signert en ny femårs avtale med SIVA - Selskapet for Industrivekst SF - som en del av selskapets nasjonale inkubasjonsprogram for perioden 2017-2021. Midlene fra SIVA kan kun brukes til direkte forretningsrådgivning i oppstarts-bedrifter mot at disse betaler en egenandel på 25 prosent i henhold til ESA-regelverket. SIVA forventer at inkubatoren har regional finansiering til de omkringliggende aktivitetene som er nødvendige for å kunne yte forretningsrådgiving til oppstarts-bedrifter.

Innoventus Sør AS er en regional aktør for innovasjon og inkubasjon på Agder. Formålet er å skape nytt bærekraftig næringsliv på Sørlandet gjennom kommersialisering av forretningsideer fra gründere, etablerte bedrifter (klynger) og FoU-institusjoner (UiA og Teknova). Innoventus Sør AS har både private og offentlige eiere, inkludert Vest-Agder fylkeskommune, og inngår i SIVAs nasjonale inkubasjonssatsing.

Inkubatorsatsingen henvender seg til idéhavere og gründere med forretningsideer som har et nasjonalt og/eller internasjonalt vekstpotensial. Formålet er allmennyttig og et felles gode for alle i regionen. Inkubatoren henvender seg også til etablert næringsliv som ønsker forretningsmessig bistand til omstilling og vekst.

Den samfunnsnyttige effekten av tiltaket vil være at det skapes nytt og bærekraftig næringsliv og nye arbeidsplasser på Sørlandet. Innoventus Sør har hatt hovedfokus på å skape nye virksomheter utenfor den tradisjonelle oljeøkonomien. I 2016 ble det også fokusert på å bidra til den pågående omstillingen, blant annet ved å identifisere knoppskytingsmuligheter fra bedrifter i oljeindustrien. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. september 2017 | Skriv ut siden