Nytt år gir nye muligheter. La 2019 bli året din lokale virksomhetene blir enda mer fremtidsrettet. For å bli det, tillater vi oss å kommer med tre forslag til bedrifter på Agder.

1. Bedre rekrutteringen - ta inn en lærling 

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave. Å ta inn lærlinger tilfører også bedriften ny kompetanse, og virksomheten får «digitale innfødte» inn i bedriften. Den digitale kompetansen ungdommene besitter er i dag etterspurt i de aller fleste bedrifter. 

 

Å ha lærlinger gir også øvrige ansatte i bedriften mulighet til å prøve seg i en nye roller. Å være faglig leder eller instruktør er en viktig oppgave. Ved å lære opp andre, utvikler man også sin egen kompetanse. 

 

I dag ser vi en mangel på yrkesfagelever, og hvis utviklingen fortsetter vil Norge mangle nesten 90.000 fagarbeidere i 2035. Også i Agder er det faglærte fra videregående eller fagskoler som er den kompetansen næringslivet etterspør mest for fremtiden. 

 

Lærlingeordningen er landets beste rekrutteringsordning. Godkjente lærebedrifter bestemmer selv hvem de skal ta inn som lærling. Læretiden varer vanligvis i to år, og i løpet av disse to årene vil dere rekke å bli godt kjent med lærlingene dere har valgt ut.  

  

2. Styrk konkurranseevnen -sertifiser virksomheten gjennom Likestilt arbeidsliv 

Likestilling handler ikke lenger bare om kjønn, men favner også om personer med innvandrerbakgrunn, LHBT, funksjonsnedsettelse og livsfaseutfordringer knyttet til blant annet foreldreskap eller alder. Likestilling er ikke lenger bare et spørsmål om å skape like og rettferdige rammer for alle - ansatte, kunder eller andre - men er like mye avgjørende for å skape bærekraftige virksomheter og samfunn.  

 

Stadig flere studier peker på mulige sammenhenger mellom likestilling og lønnsomhet.  Konkurransen om de dyktigste medarbeidere kan være ganske hard i enkelte bransjer  

 

YS' likestillingspris 2018 ble gitt til prosjektet Likestilt arbeidsliv. Det er første gang denne prisen går til Agder. Likestilt arbeidsliv var et samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Målet for pilotfasen var å utvikle en sertifisering for likestilling også har utviklet nye måter å jobbe for likestilling i arbeidslivet. I sommer ble de 15 første virksomhetene sertifisert. Innsatsen til «Likestilt arbeidsliv» har bidratt til å utvikle arbeidslivet på Sørlandet i viktig og riktig retning. Virksomhetene som har blitt sertifisert så langt evalueres på innsatsområder som Forankring i ledelsen, forebygging av trakassering, rekruttering, tilrettelegging, heltidskultur, likestilt foreldreskap og likelønn.  

 

Nå har fylkeskommunene på Agder bevilget midler til en fortsettelse slik at flere virksomheter kan sertifiseres.   

 

3. Sats på kunnskap - få støtte til bedriftsforskning 

“Forskningsmobilisering Agder” er et fylkeskommunalt prosjekt som gir inntil 200 000 kroner til private bedrifter som vil benytte seg av forskning i innovasjonsprosesser. Dette er et lavterskel-tilbud med et relativt enkelt skjema å fylle ut og kort saksbehandlingstid.  

 

Man kan få dekket inntil 50 % av prosjektmidlene. Men bedriften må selv stille med 50 % av innovasjonsmidlene, som gjerne kan være i form av arbeidstimer.

Hensikten med disse midlene er at bedrifter skal få lettere tilgang til forskningsbasert kunnskap og derfor må midlene brukes til innkjøp av FOU-tjenester. I de fleste innovasjonsprosesser vil det være kunnskap som bedriften ikke selv besitter. Dette er ofte kunnskap som våre akademiske institusjoner besitter. Det kan f. eks være et av våre universitet, Agderforskning eller SINTEF.  

 

Det er særlig innen to felt vi vil prioritere å gi støtte. Det ene er digitalisering, robotisering og automatisering og det andre er forskning som vil bidra til det grønne skifte.  

 

 
For mer informasjon om lærlingordning:  
Ole Kristian Eivindson, fagopplæringssjef i Vest-Agder, tlf.: 452 21 223 

 

For mer informasjon om Likestilt arbeidsliv: 
Bent Sigmund Olsen, prosjektmedarbeider, tlf: 977 60 469 

 

For mer informasjon om “Forskningsmobilisering Agder”: 
Bjarne Sverkeli, prosjektleder, tlf: 907 06 160

av Macdonald, Cheryl, publisert 11. januar 2019 | Skriv ut siden