Fylkestinget har nå vedtatt at Vest-Agder fylkeskommune støtter en ny strategie som skal fremme Agder som det naturlige valget for sikker og miljøvennlig godstransport. Fylkeskommunen vil fremme tiltak som kan bidra til å videreutvikle Kristiansand havn og Sørlandets godsterminal Langemyr til et intermodalt knutepunkt av nasjonal og internasjonal betydning. Begrepet intermodalt innebærer en godstransport som er tilrettelagt for en overføring av godstransport fra vei til sjø og bane i regionen.

Strategien er basert på overordnede målsetninger i tråd med nasjonale og internasjonale føringer. Hensikten med strategien er å synliggjøre regionens behov for investeringer for å tilrettelegge for miljøvennlig godstransport på sjø og bane. 

Det er blir lagt opp til en rekke tiltak som kan iverksettes som et ledd i å påvirke framtidig utvikling. Agder skal arbeide for å sikre hensiktsmessige arealer og infrastruktur for havner og logistikkbasert næringsvirksomhet som styrker regionen i et langsiktig perspektiv. Samarbeidet mellom havnene Arendal, Kristiansand og Mandal og samarbeidet mellom havnene i Listerregionen kan bidra til å gjøre regionen mer attraktiv for transport av gods. Velfungerende infrastruktur er en forutsetning for å gjøre transport på sjø og bane attraktivt og konkurransedyktig på linje med veitransport. 

Tiltak i regionen som kan bidra til å stimulere til overføring av gods fra vei til sjø og bane;

-Godstransport på ferje Kristiansand–Hirtshals: Infrastrukturinvesteringer for å møte Jyllandsforbindelsen med tilstrekkelig kapasitet, dobbeltspor til kaifront i Kristiansand en forutsetning  -Bidra til å videreutvikle container-/annen transport med bane til/fra Kristiansand havn
-Identifisere og prioritere effektiviseringstiltak for å styrke samvirket mellom sjø og bane, muligheter for forlengelse av sporet fra Dalane til havna
-Forbedret strømforsyning på Sørlandsbanen
-Flere og lengre kryssingsspor på Sørlandsbanen bidrar til å øke kapasiteten for framføring av gods
-Identifisere andre tilretteleggingstiltak med potensial for overføring av gods til bane (eks. Bergene Holm, Åmli)
-Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen; mer kapasitet for å betjene godstrafikk
-Økt målrettet samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

Flere aktører har bidratt i arbeidet med å utarbeide strategi- og bakgrunnsnotatet. Dette er Aust- Agder fylkeskommune, Kristiansand Havn KF, Norges Lastebileierforbund (NLF), ROM Eiendom, Bane NOR, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, NHO og Kystverket. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer