Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at fylkestinget 19. juni skal godkjenne at det blir inngått en femårs leieavtale for lokaler på Kjøita for Fagskolen i Kristiansand. Inngåelse av en slik leieavtale forutsetter at begge fylkestingene gjør likelydende vedtak. I april i fjor anbefalte fylkestinget at fagskolen forblir en del av Kvadraturen skolesenter, men flytter til velegnede lokaler i akseptabel avstand fra skolesenteret i løpet av 2017. Bakgrunnen er skolesenteret har behov for økt areal til videregåendeopplæring. Samtidig må det bli gjennomført en oppgradering av ventilasjonsanlegget i forhold til Arbeidstilsynets krav. Det fører til at store deler av lokalene må stenges for undervisning grunnet oppgradering. Dette legger press på at fagskolen må flyttes ut.

Fylkestingene i agderfylkene vedtok i desember 2016 å søke Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 1. januar 2020. Avtalen forhandlingsutvalgets flertall redegjør for i utredningen «En ny region Agder?» legges til grunn for dette. I forhandlingsutvalgets flertall er det lagt til grunn at Fagskolen med om lag 40 arbeidsplasser – 27 i Vest-Agder og 12 i Aust-Agder – samlokaliseres i Grimstad.

Vest-Agder fylkeskommune har vinteren 2017 innhentet tilbud på leie av lokaler for en treårs periode. I de avsluttende forhandlingene med utleier av lokaler på Kjøita er det vurdert behovet for en lengre avtale. Bakgrunnen for dette er en bedre økonomisk avtale for fylkeskommunen, samt sikre stabile lokaler frem til fagskolen flytter til Grimstad.

Fylkesrådmennene i Aust- og Vest-Agder har vurdert at det grunnet plassmangel i Grimstad er behov for å bygge nye lokaler før fagskolen kan flyttes. Det er derfor ikke realistisk at fagskolen kan flytte i 2020. Et mer realistisk tidspunkt vil være en flytting i 2022.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juni 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Utdanningsillustrasjon Med Bøker
  av cmd, 14.12.17

  Viderefører dagens ordning for inntak til de videregående skolene

  Les mer
 • Skisseprosjekt Søgne Illustrasjon
  av cmd, 13.12.17

  Søgnetunet øvingsareal for ny videregående skole på Tangvall

  Les mer
 • Einar Buø M Obbeombud
  av jto, 08.12.17

  Alle fylker får eget mobbeombud

  Les mer