Fellesnemda for nye Kristiansand kommune har nå varslet oppstart av planarbeid og legger forslag til planprogram for ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi ut på høring. Den nye Kristiansand kommune skal lage ny kommuneplan for årene frem til 2030. Da fylkesutvalget behandlet saken tirsdag ble hovedretningen i planprogrammet ansett for å være i tråd med regionale og nasjonale føringer. Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget ved sluttbehandling av saken 18. juni skal forholde seg positivt til at fellesnemnda for nye Kristiansand kommune har varslet oppstart av kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi. Fylkesutvalget peker imidlertid på en del innspill og merknader som kommunen blir bedt om å nyttiggjøre seg.

Den første merknaden går på innvandring som er en betydelig årsak til folkeveksten på Agder. Dette burde fremgå  tydeligere av planprogrammets avsnitt for utfordringsbildet i kommunen, som ellers vektlegger utfordringene med en aldrende befolkning, kvinners yrkesdeltakelse og unge uføre.

Som merknad to blir det pekt på at regionale undersøkelser som Ung-data undersøkelsen våren 2019, Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019 og levekårsundersøkelsen om LHBT-befolkningen bør inngå som aktuelle kilder til kunnskapsgrunnlaget. Det vises videre til Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 og Veikart for bedre levekår i Agder.

Det tredje merknadspunktet gjelder det regionale samarbeidet om Electric Region Agder hvor kommunen også er deltaker. Det bør omtales under avsnittet "Byutvikling med kvalitet og økt klima- og miljøinnsats". Det vises også til veikart for klima som en ressurs når det skal utarbeides mål og strategier i det videre planarbeidet. 

Innspill nummer fire går på at Regionplan Agder 2030 legger opp til at god forvaltning av kulturmiljøer er viktig for blant bostedskvalitet og besøksattraktivitet. Nye Kristiansand kommune omfatter Ny-Hellesund som er et av tolv fredete kulturmiljøer i Norge og det eneste på Agder. Sammen med den historiske bykjernen i Kristiansand og flere fredede bygg og anlegg er disse viktige identitetsmarkører for befolkningen og sentrale som fellesgoder for reiselivet. Kommunen har en viktig rolle i hvordan disse forvaltes og tilrettelegges for befolkningen og besøkende. Dette bør fremgå tydeligere under planprogrammets avsnitt for sentrale utviklingsområder. 

I det siste innspill vises det til at deltakelse i internasjonalt samarbeid og prosjekter gir tilgang til ny kunnskap som kan bidra til at kommunen blir bedre i stand til å håndtere utfordringsbildet. Det er derfor positivt at planarbeidet har som mål at Kristiansand skal bli en internasjonalt orientert kommune. Selv om kommunen i etterkant vil utarbeide en egen internasjonal strategi vil det være naturlig om det internasjonale perspektiver også kom tydeligere frem under de ulike utviklingsområder for den nye kommunen. Aktuelle problemstillinger kunne blant annet være internasjonal profilering, vertskap for utenlandske studenter, etablering av utenlandske bedrifter og tiltrekning av utenlandske investeringer. Her henvises det til kommunens rolle i Invest In Agder. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2019 | Skriv ut siden