Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i går en melding fra Nye Veier A/S om oppstart av detaljregulering for E-39 strekningen fra Døle bru, øst for Mandal og frem til Ime like ved sentrum av Mandal. Hovedutvalget uttrykker at fylkeskommunen ser det som positivt at det nå er igangsatt reguleringsplanarbeid Det blir pekt på at det er viktig at planarbeidet blir gittgod fremdrift slik at parsellen kan bli åpnet samtidig med parsellen fra Breimyr i Kristiansand til Døle bru. Hovedutvalget hadde en del innspill til det videre planarbeidet.

-Det må legges vekt på å komme frem til løsninger som i minst mulig grad bidrar til økte klimautslipp. - Det forutsettes at det innreguleres sammenhengende gang- og sykkelvei mellom ny E39 og Marnarkrysset/Ime.
- Det forutsettes at ny tilførselsvei til Mandal får status som ny fylkesvei 455. Status på dagens fylkesvei 455 mellom Mandal og ny E39 må avklares. 
- Kryss mellom ny tilførselsvei og gamle E39 må utformes for å kunne betjene modulvogntog. 
- Alle kryss langs den nye motorveien må tilrettelegges for kollektivbetjening og innfartsparkering. 
- Det er viktig at det legges opp til gode avbøtende tiltak knyttet til arealbevarende interesser som blir berørt av anlegget (vannforvaltning, støy, friluftsliv, landskapspleie, fisk og vilt).
- Ved omdisponering av dyrket mark er det viktig at det sikres gode ordninger for å ta vare på matjord.
- Fylkeskommunen mener at både motorveien og tilførselsveien må utstyres med full belysning. 

 Det tas sikte på at reguleringsplanen skal være godkjent innen sommeren 2019. Byggestart vil ventelig skje i annet halvår i 2019 med åpning av den nye veien rundt sommeren 2022.  Den aktuelle parsellen vil i så fall kunne bli åpnet samtidig med parsellen Breimyr -Døle bru. Det vil si at det da vil bli sammenhengende fire-felts motorvei mellom Breimyr i Kristiansand og Mandalselva – i tillegg til ny tilførselsvei ned til Mandal by.

 Den nye fire-felts motorveien planlegges med fartsgrense110 km/t, mens tilførselsveien planlegges som to-felts vei med fartsgrense 90 km/t.  Lengden på ny 4-felts motorvei blir cirka sju kilometer, mens tilførselsveien får en lengde på rundt fem kilometer. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer