Vest-Agder fylkesting vedtok i budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 å avsette fire millioner kroner i 2019 og to millioner kroner i 2020 til etablering og utvikling av akvalab på Lister. Fylkesutvalget bevilget i går to av de avsatte fire millioner kronene for 2019. De gjenstående to millionene overføres til bevilgningen i 2020.

Støtten er del av en større og helhetlig satsing på blå vekst og marin næringsutvikling i regionen. I Lister bidrar bl.a. Vest-Agder fylkeskommune til etablering av utdanningstilbud innen blå næringer (Vg1 Naturbruk "Blått" ved studiested Flekkefjord). Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner bidrar med økonomisk støtte til masterstudium i marinbiologi ved UiA. Fylkeskommunene er også blant samarbeidspartnerne i arbeidet for å utvikle Blått kompetansesenter Sør (BKS) i Flødevigen.

Akvalab Sør skal være et innovasjonsselskap som tar hovedansvar for å etablere et innovasjonsøkosystem innenfor akvanæringene på Sørlandet. Satsingen skal etablere infrastruktur og tjenester som på grunn av markedssvikt ikke er tilgjengelige per i dag. Selskapet skal bidra til:
 -Økt verdiskaping og flere arbeidsplasser hos nye og eksisterende bedrifter
 -Bærekraftig forvaltning og bruk av akvatiske økosystem på Sørlandet
 -Et varig og produktivt innovasjonsøkosystem for nye vekstbedrifter i de blå næringene på Sørlandet

Tjenestene som skal tilbys, er blant annet tilgang til teknisk utstyr, infrastruktur, tillatelser og lokaliteter for forskning, undervisning og utviklingsarbeid på det marine området, tjenester for gjennomføring av forskning, undervisning og utviklingsarbeid, tilrettelegging for samarbeid mellom næringsaktører og FoU-miljø, og formidling av kunnskap om akvatiske økosystemer og ressurser.

Definerte målgrupper er etablert næringsliv, gründere, elever i videregående skole, studenter og forskere. Selskapet har et ikke-kommersielt formål. Eventuelle overskudd skal bidra til å styrke og utvikle selskapet, og kan investeres i nye utviklingsprosjekt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. desember 2019 | Skriv ut siden