Som et tiltak i gjeldende belønningsavtale for kristiansandsregionen skal det etableres en kollektivterminal i Søgne. Etterhvert skal det anlegges kollektivterminaler/knutepunkter i alle kommunesentrene i Kristiansandsregionen. Tangvall ble utpekt som område for et pilotprosjekt som skulle vise en optimal utforming av en kollektivterminal i et kommunesenter. Søgne kommune har lagt ut en reguleringsplan for slik terminal på Tangvall til offentlig ettersyn. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte, mot FRP's to stemmer, at den foreslåtte løsningen ikke tilfredsstiller forventninger om å være en pilot som viser optimal utforming av fremtidige kollektivterminaler i regionen. Kommunen blir bedt om å få i gang et samarbeid med fylkeskommunen med sikte på å komme frem til en bearbeidet løsning.

Fra Søgne kommunes side blir det opplyst at formålet med reguleringen er detaljutforming av ny kollektivterminal med tilhørende anlegg, gangadkomster, sykkelparkering, kjørevei mm. Det skal settes av oppstillingsplass for fire busser, hvor inn- og utkjøring for bussen inn til Tangvall skal være via rundkjøringen på Hølleveien. I tillegg er det regulert inn hovedatkomst for etablering av felles nedkjøring til et underjordisk parkeringsanlegg i sentrum. Intensjon er å kanalisere innkjøring til både eksisterende og fremtidige parkeringsanlegg via en felles hovedatkomst/nedkjøring.

Forholdene ligger i utgangspunktet til rette for å lage et optimalt kollektivterminal med direkte tilknytning og betjening av skole, torget og sentrumsområdene i Tangvall. Det foreliggende planforslaget svarer etter fylkesrådmannens mening imidlertid ikke ut forventningene om å være pilot. 

Fylkesrådmannen har forståelse for at kommunen ønsker at nedkjøring til et felles parkeringsanlegg under bakken skal ha en sentral plassering. Fylkesrådmannen mener på den andre siden at den foreslåtte nedkjøringsrampen er til hinder for å skape en pilot for kollektivterminal. Utformingen og plassering av kollektivterminal bør prioriteres i denne plansaken. 

Fylkeskommunens samferdselsseksjonen mener at den aktuelle planløsningen er svært uheldig og innebærer en fysisk og opplevd barriere mellom kollektivterminal og sentrale sentrumsområder på Tangvall. Trafikkert kjøreveg og foreslått nedkjøringsrampe sperrer for gode løsninger for direkte atkomst/tilgjengelighet til kollektivterminal fra sentrum i sør. Slik en vurderer det kan tilgjengeligheten til kollektivterminalen bli forverret i forhold til dagens situasjon, med kryssing av Sentrumsveien. Det bør vurderes å plassere nedkjøringsrampen nord i planområdet eller et annet sted i sentrum.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer