Arbeidsutvalg Jernbaneforum Soer Mai 2017

Jernbaneforum Sør hadde møte i arbeidsutvalget 10. mai. Jernbanedirektoratet orienterte om forskjellene mellom KVU-rapporten for Grenlandsbanen og kvalitetssikringsrapporten som nettopp er offentliggjort. Arbeidsutvalget mener tidligere konklusjoner står fast

Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen – Grenlandsbanen, også kalt "Genistreken", vil bidra til regionforstørring og et vesentlig bedre og mer miljøvennlig transporttilbud.

Kvalitetssikringsrapporten (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for Grenlandsbanen viser at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Når KS1 kommer ut med et betydelig dårligere resultat er det først og fremst fordi en legger helt andre premisser til grunn for de vurderingene som gjøres:

Kostnader: Basiskostnadene for byggingen er beregnet omtrent likt i de to rapportene. Det som skiller rapportene, er at KVU-rapporten både regner inn positiv og negativ usikkerhet, mens KS1 kun er basert på den negative usikkerheten, noe som er en del av metodikken som blir brukt i KS1.

KS1 legger til grunn at Vestfoldbanen ikke fullføres, - i strid med forutsetningene for prosjektet: KVU-rapporten forutsetter full utbygging av Vestfoldbanen til Porsgrunn, noe som hele tiden har vært en forutsetning for sammenkoblingen og slik utbyggingen nå ligger inne i forslag til Nasjonal transportplan. Full intercity (IC)-utbygging vil gi et betydelig bedre reisetilbud med flere avganger, kortere reisetid og økt kapasitet på banen. Uten denne forutsetningen blir derfor den samfunnsøkonomiske nytten lavere i KS1. Bedre kapasitet, kvalitet og tilbud vil normalt føre til betydelig økt bruk. Markedsanalysene viser også overført trafikk fra fly til tog. Dette har en ikke regnet med i KS1, mens det er inkludert i KVU-ens samfunnsmessige analyse. Også for godstrafikken vil en betydelig økt kapasitet ha en positiv effekt.

Regionale virkninger: De regionale virkningene som fremgår av KVU-en gir et vesentlig bidrag til samfunnsnytten og er beregnet til 2,4 mrd. Dette er ikke inkludert i KS1. Etablering av nye banekoblinger og økt tilbud bidrar til vekst og positiv regional utvikling (utvidet bo- og arbeidsmarked m.m.) og har stor samfunnsmessig betydning. I forslag til Nasjonal transportplan omtales også behovet for større fokus på slike virkninger.

Levetid: Levetiden på infrastrukturen er 40 år i KS1 rapporten mens den i KVU-en er kalkulerer med 75 år. Det bidrar til å svekke lønnsomheten i prosjektet. KS1 beregner faktisk ikke en restverdi i prosjektet etter 40 år. Basert på erfaringer har en slik infrastruktur en betydelig verdi etter 40 år.

Jernbaneforum Sør står fortsatt samlet om realisering av Grenlandsbanen. Prosjektet ligger inne med planmidler og fremdriftsplan i forslag til Nasjonal transportplan, og det forutsettes at dette følges opp. 

 

Se hele KS1- rapporten: KS1 av KVU Grenlandsbanen (april 2017).

Se hele KVU-rapporten: KVU Grenlandsbanen - Vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (hovedrapport juni 2016).

Se kortversjonen av KVU-rapporten: KVU Grenlandsbanen - Vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (kortversjon juni 2016). 

 

Siste fra Samferdsel

 • Nordic Link
  av jto, 25.06.18

  Agder – det naturlige valget for sikker og miljøvennlig godstransport

  Les mer
 • Taxilampe.jpg
  av elma11, 21.06.18

  Ledige drosjeløyver i Audnedal kommune og Åseral kommune

  Les mer
 • Statens Vegvesen
  av jto, 20.06.18

  Fylkestinget vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

  Les mer