Da fylkesutvalget i dag behandlet Jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018 til 2029 ble det uttrykt at det så tidlig som mulig i planperioden må bli anlagt et tilstrekkelig antall krysningspunkt vest for Kristiansand. Eksisterende punkter må bli forlenget. Fylkesutvalget er i tillegg tilfreds med at et forbedret kontaktledningsnett Sira–Krossen skal stå ferdig 2021. Samtidig påpekes det at kontaktledningsnettet på strekningen Nordagutu–Nelaug må bli innarbeidet i Nasjonal Transportplan-perioden frem til 2029 da anleggets levetid utgår i 2025.

I saksfremlegget fra fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen blir det vist til at forbedret strømforsyning samt flere og lengre kryssingsspor er en forutsetning som raskt kan gi økt godstransport på jernbane i korridoren. Vest for Kristiansand er det særlig langt mellom kryssingssporene. Dette gir kapasitets- og punktlighetsproblemer både for person- og godstog og har ført til at reisetidene over tid er økt for å oppfylle punktlighetskravene. Med flere og lengre kryssingsspor vil man kunne utvikle et bedre togtilbud og sikre opprettholdelse av ønsket stoppmønster. Jernbanedirektoratet bør se et særlig ansvar for dette i en situasjon hvor man har lagt opp til konkurranse på sporet.

I forrige handlingsprogram var det lagt inn flere forlengelser av kryssingsspor på strekningen. Tiltak er planlagt, men ble aldri gjennomført. Godspakken som lå til grunn for Nasjonal Transportplan 2018–2029 omfatter Klepp, Ogna, Hellevik og Nærbø. På spørsmål til hvorfor disse tiltakene ikke har raskere gjennomføring i forslag til handlingsprogram, er det opplyst at man nå ønsker en ny gjennomgang for å se hvor nye kryssingsspor vil ha størst effekt både for gods- og persontransporten. 

 Fylkeskommunen har i sine årlige høringsmøter med Jernbaneverket og NSB om togtilbudet, gjentatte ganger anmodet Jernbaneverket om å se på hvordan bygging og forlenging av kryssingsspor kan komme både person- og godstransporten til nytte. At dette ennå ikke er gjort, er svært beklagelig. Arbeidet må forseres både når det gjelder planlegging og gjennomføring.

Fylkesrådmannen mener det er positivt at strømforsyningen bygges ut på strekningen Moi– Krossen. Men det er uakseptabelt at ledningsnettet på strekningen Nordagutu–Nelaug, som kun har levetid fram til 2025, ikke er sikret fornyelse i handlingsprogrammet.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Statens Vegvesen
  av jto, 20.06.18

  Fylkestinget vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

  Les mer
 • Bussanleggsaapning
  av jto, 19.06.18

  Fylkesordfører Terje Damman: I dag åpner vi Norges flotteste og mest moderne bussanlegg

  Les mer
 • Bilde1 Den Groenne Kampen
  av elma11, 13.06.18

  Inviterer ungdomsskoler i Kristiansandsregionen til «Den grønne kampen»

  Les mer