Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal forskuttere driftstilskuddet for 2020 på 1 540 000 kroner til Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Bakgrunnen er at senteret har søkt fylkeskommunen om å forskuttere Riksantikvarens planlagte tilskudd til tiltak på de to store fartøyvernsprosjektene i 2020 Jøsenfjord og MS Folgefonn. Restaureringen av Jøsenfjord startet i 2015 og er planlagt avsluttet i 2020. MS Folgefonn startet opp våren 2018. Sistnevnte er et særlig stort prosjekt hvor det er vanskelig å forutsi ferdigstillelse.

De to prosjektene har i år fått et samlet tilskudd på fire millioner kroner. Disse tilskuddene var imidlertid ikke tilstrekkelige til å sysselsette de 16 håndverkerne ved anlegget året ut. Da ingen av fartøyene i dag er sjødyktige, blokkerer det mulighetene til å ta andre oppdrag i dokka. Som konsekvens har stiftelsen sendt ut permitteringsvarsel til størstedelen av verftets håndverkere. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter risikerer dermed å miste den verdifulle kompetansen på gamle håndverksteknikker som er opparbeidet gjennom en årrekke.

Begge fartøyene har fått forhåndstilsagn fra Riksantikvaren for 2020 på til sammen 1 750 000 kroner. Riksantikvaren kan tidligst utbetale midlene i januar 2020, og senteret må derfor eventuelt forskuttere kostnadene for å beholde håndverkerne i jobb. Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter har ikke likviditet til å forskuttere et så stort beløp.

Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter ble opprettet i 1990 og ble nasjonalt fartøyvernsenter i 1996. Stiftelsens formål er å bevare tørrdokken med bygninger og tekniske innretninger som et kulturminne, drive anlegget som veteranskipsverft, og være et senter for verfts- og skipsbyggingstradisjoner.    Vest-Agder fylkeskommune er medstifter og gir et årlig tilskudd til driften sammen med Riksantikvaren og Kristiansand kommune. Utover driftstilskuddet er omsetningen basert på oppdrag fra eiere av verneverdige fartøyer. Eierne finansierer i hovedsak disse oppdragene med tilskudd fra Riksantikvarens fartøyvernmidler. Ved større prosjekter som går over flere år har Riksantikvaren mulighet for å gi et tilskudd for inneværende år samt et forhåndstilsagn for det etterfølgende år. Ordningen med forhåndstilsagn skal bidra med langsiktighet i restaureringsarbeidet. 

Som skipsverft er Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter unikt i Norge og har en særlig kompetanse på antikvarisk restaurering av stålfartøyer. Denne kompetansen er avgjørende når fartøyvernsenteret konkurrerer om restaureringsoppdrag på det åpne marked. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2019 | Skriv ut siden