Sørlandet sykehus HF har tatt initiativ til en utredning om organisering av felles bestillingstransport for sykekjøring, skolebarntransport og TT-kjøring. I Agderfylkene er samlet kostnad for denne typen transporter anslått til 225 millioner kroner per år. Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i prosjektet som benevnes «Bestillingstransport for offentlig transport i Agder». Vest-Agder fylkeskommunes andel av kostnadene til å utrede første fase av prosjektet utgjør 15 prosent av totalkostnadene, og er begrenset oppad til 225.000 kroner. De øvrige deltakerne er ved siden av sykehuset, Agder Kollektivtrafikk og Aust-Agder fylkeskommune.

Hensikten med prosjektet er å redusere kostnadene, utnytte drosjekapasiteten bedre og redusere klimautslippene. Dersom en klarer å utnytte kapasiteten bedre vil en også kunne vurdere å åpne deler av tilbudet for ordinære kunder. Dette vil kunne bidra til et bedre kollektivtilbud. Prosjektet vil være i tråd med nasjonale forventninger for bedre samordning mellom sektorene.

Det er igangsatt liknende prosjekter i Danmark hvor kommuner og regioner samarbeider om bestillingstransport. I Oslo er TT-tjenesten forsøkt samordnet ved at selskapet Samres organiserer transportbestillinger og fordeler transportoppdrag for denne type transport.

Utredningen er foreslått gjennomført i to faser, hvor fase 1, designfasen, vil strekke seg til sommeren 2018. I designfasen vil en mulig løsning bli beskrevet og konkretisert samtidig som en vil få avklart juridiske sider ved samarbeidsprosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. september 2017 | Skriv ut siden