På bakgrunn av omorganisering og flytting av ansvar for sams vegadministrasjon til fylkeskommunene og gjennomføring av regionreformen informerer nå Samferdselsdepartementet om at det er behov for større involvering av politisk nivå i fylkeskommunene og de største bykommunene tidligere i planprosessen. Samferdselsdepartementet vil i 2019 invitere fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget til å komme med egne innspill til NTP-arbeidet i flere omganger. Nå i tidligfase av arbeidet ønsker departementet innspill om hva som er de største utfordringene på transportområdet i de ulike regionene.

Departementet vil også opprette en kontaktgruppe hvor KS, fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget deltar på politisk nivå og som vil være politisk ledet fra Samferdselsdepartementet. Første møte i denne gruppen vil bli arrangert 8. mars.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. januar 2019 | Skriv ut siden