Fylkesordfører Terje Damman la vekt på levekår i sin årstale til Fylkestinget. Damman trakk frem viktigheten av utdanning, sosiale møteplasser, og den sentrale rollen som kulturlivet spiller i å bedre levekår. I tillegg ble klima og trafikksikkerhet fremhevet som sentrale områder for Vest-Agder.

Fylkesordføreren minte i talen om at Vest-Agder og Aust-Agder fremdeles ligger bak resten av landet på en rekke levekårsindikatorer. De to fylkeskommunene fikk i mars oppdrag av Sørlandstinget om å koordinere en langsiktig og helhetlig levekårssatsing i regionen. Samtidig ser vi en utvikling der alvorlige slåsskamper mellom ungdom arrangeres i og utenfor skoletiden.

"Levekårsutfordringene handler blant annet om utenforskap. Mens det store flertallet av unge gjør det bedre i dag enn tidligere, kan det se ut som om ungdom som faller ut, faller enda lenger bak enn før. Utenforskap, enten den er sosial eller økonomisk, er med å påvirke denne utviklingen" var budskapet til Damman. 

Damman var glad for den høye gjennomføringsgraden på de videregående skolene i Vest-Agder, som fører til at flere unge kvalifiserer seg til arbeidslivet. Samtidig er levekår et bredt felt som påvirkes av en rekke tiltak. Damman pekte på at sosiale møteplasser, som Betongparken Soleklar i Mandal, gir ungdom en mulighet til å utøve sine interesser i et trygt og positivt miljø. Han trakk også frem kulturelle arrangement, som "Tatjana – Kraften i det å være annerledes" i Flekkefjord, som bidrar til forståelse og aksept for andre.

Mandal videregående skole og Vågsbygd videregående skole fikk skryt av Fylkesordføreren for sin innsats mot mobbing, som har gjort at de har blitt mobbefrie skoler.

- Vi merker klimaendringene i større grad

Videre tok Damman opp den globale utfordringen som klimaendringene utgjør. Han minte om at klimaendringene er i gang, noe Agder merket i form av to flommer denne høsten. Dette har ført til store kostnader for samfunnet. Damman fremhevet derfor arbeidet med Klimaveikart Agder, Norges første offentlige veikart, for hvordan regionen kan kutte sine klimagassutslipp som et positivt tiltak. Flere offentlige ladestasjoner og innføring av elektriske busser er noen av tiltakene som gjøres for å kutte utslippene i Vest-Agder.

Grønn næringsutvikling gjennom Invest in Agder og ny master for marin biologi på UiA er andre tiltak Fylkesordføreren trakk frem i arbeidet med å omstille regionen til et lavutslippssamfunn.

"Vest-Agder kan ikke redde verden. Men Vest-Agder er en del av verden, og våre klimagassutslipp per innbygger er i likhet med resten av Norge høye. Derfor må vi gjøre vår del, og fortsette å holde fokuset på å finne lavutslippsløsninger innenfor alle våre ansvarsfelt."

Samtidig ser vi en positiv utvikling innen trafikksikkerhet, der stadig færre omkommer i trafikkulykker både i Vest-Agder og resten av Norge. Kvinesdal kommune fikk honnør for å være kåret til Årets trafikksikkerhetskommune 2017 av samferdselsdepartementet. Til slutt trakk Damman frem skredsikring ved Stredefjell i Marnardal og ny vei gjennom Farsund sentrum som gode trafikksikkerhetstiltak gjennomført i 2017.

Agder fylkeskommune

Fylkesordføreren viste også til prosessen med opprettelsen av Agder fylkeskommune. Selv om det har dukket opp noen utfordrende saker i Fellesnemda, fremhevet han den gode dialogen og den lange historien med samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Dette gjør at han føler seg trygg på at viktige avklaringer blir tatt i løpet av 2018.
- "Det viktigste er å ikke miste målet av synet. Vi bygger et nytt fylke for å styrke Agder som region, og være enda bedre rustet i arbeidet med å utvikle landsdelen." sa Damman. 

Last ned Fylkesordførerens årstale 2017 her. 

av Helgeland, Endre, publisert 12. desember 2017 | Skriv ut siden