Fylkestinget besluttet i dag, mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Demokratene, at Vest-Agder fylkeskommune skal anmode Stortinget om at rammen for bompengeinnkreving i inneværende bompengeordning for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1, utvides med 55 millioner kroner. Midlene skal gå til finansiering av forberedende arbeider for E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen som er planlagt i 2019.

I juni i 2016 vedtok fylkestinget å forlenge Samferdselspakke Kristiansand fase 1 med om lag to år. Hensikten med en forlenget innkrevingsperiode var å finansiere nytt Håneskryss, planlegging og grunnerverv og infrastrukturtiltak med god effekt for kollektivtransport, gående og syklende i påvente av at Kristiansandsregionen skulle inngå en byvekstavtale. Høsten 2018 ble det klart at hverken staten eller lokale myndigheter var klar til å forhandle en byvekstavtale for regionen. For å unngå at fremdriften for E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen skulle stanse opp og sikre tilgang på statlige bevilgninger til prosjektet vedtok bystyret i Kristiansand kommune i november i fjor en ny bompengeordning gjeldende fra 2020, Samferdselspakke Kristiansand fase 2.

Samferdselspakke Kristiansand fase 2 skulle avløse fase 1 fra januar 2020. Dette forutsatte at Stortinget vedtok fase 2 i vårsesjonen 2019. Statens vegvesen er blitt informert av Samferdselsdepartementet at Samferdselspakke Kristiansand fase 2 først kan behandles i Stortinget november 2019. Konsekvensen av dette er at forberedende arbeider knyttet til Gartnerløkka-Kolsdalen som skal finansieres av Samferdselspakke Kristiansand fase 2, men gjennomføres i 2019, ikke kan gjennomføres som planlagt som følge av forsinkelsen i stortingets behandling av saken. For å unngå opphold i arbeidet med Gartnerløkka-Kolsdalen, har Statens vegvesen foreslått en teknisk tilpasning for overgangen mellom Samferdselspakke Kristiansand fase 1 og fase 2.

Statens vegvesen foreslår at bompengeinnkrevingen for Samferdselspakke Kristiansand fase 1, med tilhørende lånegaranti, forlenges med inntil tre måneder. Inntektene, tilsvarende inn til 55 millioner kroner, øremerkes forberedende arbeider med Gartnerløkka-Kolsdalen. Finansieringsbehovet knyttet til Gartnerløkka-Kolsdalen i fase 2 reduseres med det tilsvarende beløpet. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer