Det er utarbeidet et faglig grunnlag for en bompengeordning for Kristiansandsregionen. Den skal inngå i den kommende byvekstavtalen når denne blir fremforhandlet. Det faglige grunnlaget for en bompengeproposisjon er sendt ut til de syv kommunene i regionen og de to fylkeskommunene på høring. Høringsfristen er satt til 5. september. Da fylkesutvalget i dag behandlet saken ble det besluttet å foreslå at saken utsettes inntil statens premisser for byvekstavtalen blir tydeliggjort.

Følgende forslag fremsatt av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble enstemmig vedtatt:

Fylkesutvalget vil bidra til å løse lokale klimautfordringer og mener en forpliktende og balansert avtale mellom stat, fylke og kommune (byvekstavtale) er et godt middel for å oppnå vedtatte mål som en slik avtale forutsetter. Fylkesutvalget mener at det i et slikt avtaleforhold er rimelig at også staten synliggjør sin forhandlingsposisjon. Signaler fra Statens Vegvesen og regjeringen framstår per i dag som selvmotsigende og i strid med hverandre. Dette setter fylket og kommunen i en uholdbar situasjon og påfører befolkningen og lokale styresmakter stor utrygghet om nivå og innretning på bomringen og framtidige investeringer.

Høyre fremmet videre et forslag som oppnådde flertall med stemmene fra Høyre, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre:

Fylkesutvalget foreslår at saken utsettes inntil statens premisser for byvekstavtalen blir tydeliggjort. Fylkeskommunen ber om et snarlig møte med ny samferdselsminister for å avklare rammene for byvekstavtaler.

Som et mulig alternativ til foreliggende forslag, ber fylkesutvalget Statens vegvesen/fylkeskommunen utarbeide et faglig grunnlag for en forlengelse av dagens bompengeordning samt søknad om ny belønningsordning.

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti oppnådde ikke flertall for følgende forslag:

Fylkesutvalget foreslår derfor at saken utsettes, og vilkårene for Kristiansand blir likelydende med avtalen de fire store byene har inngått med staten og som innebærer at staten bidrar med belønningsmidler og midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksvei, statlig finansiering av store kollektivprosjekter med 50 prosent statlig finansiering. Utsettelsen innebærer at eksisterende bompolitikk for Kristiansandsregionen videreføres inntil forholdet er klarlagt.
 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer