Universitetsbyen Kristiansand skal nå videreutvikles. I den sammenheng skal det vedtas en Strategi for Universitetsbyen Kristiansand mot 2030. Vest-Agder fylkeskommune er invitert til å gi innspill til arbeidet. Da fylkesutvalget tirsdag behandlet saken ble det besluttet at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til strategiens innhold og utforming, og tar høringsutkastet til orientering. En styrking av UiA og universitetsbyen Kristiansand anses som viktig for hele landsdelen. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å ta aktivt del i realiseringen av strategien.

Følgende visjon, ønsket situasjon og mål er foreslått i høringsutkastet:

 Visjon: 
"Universitetsbyen Kristiansand – med kultur for samskaping".

 Ønsket situasjon:
"Kristiansand har sterk tiltrekningskraft på motiverte studenter, kompetent arbeidskraft og virksomheter. Kristiansand har en særegen og åpen samarbeidskultur mellom universitetsmiljø, kommune og region, sykehus, næringsliv, kulturliv og frivillige organisasjoner. Det er god kontakt mellom aktørene og en måte å tenke og samhandle på som bidrar til felles styrking, økt kraft og utvikling av den enkelte aktør og av regionen. Kristiansand er preget av samskaping. Dette tankesettet bidrar til økt kunnskap og forståelse, gir nye perspektiver, bedre løsninger, innovasjon og drivkraft til å løse komplekse utfordringer".

 Langsiktige mål: 
1. Universitetsbyen Kristiansand preges av nærhet mellom universitet og by.
2. Universitetsbyen Kristiansand preges av samspill mellom universitet og samfunns- og arbeidsliv.
3. Universitetsbyen Kristiansand preges av nyskaping og gründerkultur. 

De tre langsiktige målene følges opp med totalt 11 delmål og 32 strategiske grep. Det skal utarbeides en handlingsplan for den første fireårsperioden.  

Strategien skal behandles av universitetsstyret og av bystyret i Kristiansand i løpet av oktober 2018.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. september 2018 | Skriv ut siden