Fylkesutvalget besluttet i dag å legge ut en sak om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand på høring. Høringsfristen settes til 7 november 2018. Det tas forbehold om tilslutning fra Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen (ATP) som avholder møte onsdag 10. oktober.

Bakgrunn for saken er at bompengepakken for en byvekstavtale er utsatt. Det er imidlertid en klar intensjon om at det på sikt skal inngås en byvekstavtale. Den inneværende bompengepakken går ut omtrent ved årsskiftet 2019/2020.  I Nasjonal Transportplan for perioden fra 2018 til 2029 er det satt av 1,2 milliarder kroner til prosjekt Gartnerløkka - Kolsdalen i Kristiansand. Det er en forutsetning at den resterende kostnaden på cirka 1,8 milliarder kroner dekkes ved bompengeinnkreving. Dersom dette prosjektet skal sikres gjennomføring i tråd med tidsplanen vil det være nødvendig å videreføre dagens bompengeordning inntil den kan avløses av en byvekstavtale. 

Prosjekter som skal delvis dekkes av bompenger må fullfinansieres i bompengeperioden. Det vil si at bompengeperioden må være så lang at hele prosjektet finansieres. For Gartnerløkka betyr dette at en videreføring av dagens ordning må bli på 12 år. 

I høringsrunde for bompengepakken for en byvekstavtale kom det klart frem at det er ønskelig at nullutslippskjøretøyer bør betale ved bompassering i en ny ordning. Styringsgruppen har på møte 19 september bedt om at det i forslaget til ny bompengeordning skal settes en takst for nullutslippskjøretøyer på 50% av normal takst. Dette gjelder både lette og tunge kjøretøyer. 

Bomsatsene er ikke indeksregulert på flere år. Konsumprisindeksen har økt med om lag 12 prosent siden 2013 da tidsdifferensierte bompengetakster ble innført. Avrundet nedover gir dette en indeksregulering på 1 krone utenfor rush og 2 kroner i rush, for lette kjøretøyer. For tunge kjøretøyer henholdsvis 2 kroner og 4 kroner.  Det gis fortsatt 20 prosent brikkerabatt for lette kjøretøy og fortsatt et månedstak på 50 passeringer. Timesregelen videreføres.  

Saken sendes ut på høring til de berørte kommunene og de to fylkeskommunene med høringsfrist 7 november. Høringsuttalelsene oppsummeres og vedtak i saken fattes av bystyret i Kristiansand og fylkestinget i Vest Agder.  Vedtakene i saken oversendes deretter til Vegdirektoratet som utarbeider en proposisjon som legges frem for Stortinget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer