Representant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne rettet i et møte i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag et spørsmål til utvalgsleder Christian Eikeland fra Fremskrittspartiet. Spørsmålet omhandlet situasjonen for gående og syklister i perioden når ny Gartnerløkke skal bygges.

Spørsmålet fra Simonsen hadde følgende ordlyd:

«I flere sammenhenger er SAM-utvalget blitt orientert om utforming av Gartnerløkka. Det har tydelig fremgått at en omfattende omlegging av trafikken vil finne sted i anleggsperioden. Spesielt kommer det et kritisk punkt når Vesterbroa skal rives og Jernbanebroa midlertidig er planlagt utvidet til fire felt. De som åpenbart blir gitt den største belastningen i denne perioden, er gående og syklende. Når fortauene forsvinner, vil disse trafikantgruppene bli henvist til lange omveier. Det bør også nevnes at bussen etter planen ikke skal gis noen fortrinn.

Siden overgangsperioden kommer til å være ganske lang, vil belastningen på enkelte grupper bli stor. Jeg har etterspurt alternative løsninger for disse i Vegvesenet og har fått en forståelse at en vurderer dette, men jeg føler meg ikke trygg på at saken løses.

Mitt spørsmål er om SAM-utvalgets leder kan bidra, eller om utvalget bør komme med en henstilling om å finne en bedre løsning enn den foreslåtte for gående, og syklister.»

Eikeland ga følgende svar:

Jeg antar at spørsmålet er en oppfølging av representantens spørsmål og kommentarer etter at prosjektleder Nils Ragnar Tvedt fra Statens vegvesen opplyste at syklister og gående ble henvist til å finne løsninger ned om kaia/havna, da SAM-utvalget fikk en orientering om Gartnerløkka-prosjektet i forrige møte. 

Fylkeskommunens administrasjon har vært i samtaler med Statens vegvesen om å få en prioritet for kollektivtrafikk, gående og syklende under anleggsperioden. Dette er foreløpig ikke løst, men det jobbes mot en løsning som skal diskuteres med Statens vegvesen. I tillegg har det vært samtaler med AKT. 

Det har også vært drøftet med Norsk Lastebileierforbund avdeling Agder /Rogaland om løsninger for næringstrafikken.

Dersom Gartnerløkka bygges ut slik som reguleringsplanen tilsier, vil det bli en anleggsperiode over flere år. Det vil i løpet av denne perioden kunne bli noen ulemper, for deretter å se et godt resultat når prosjektet ferdigstilles, både for kollektivtransporten, syklister, gående, bilister og næringstransport. Per nå er finansieringen av Gartnerløkka ute på høring i kristiansandsregionen. Det foreslås en utvidet bompengeperiode for at prosjektet skal kunne finansieres. SAM utvalget vil få saken til behandling etter denne høringsperioden. 

Jeg kunne kanskje bedt om en egen sak for å belyse utfordringer rundt utbyggingen av Gartnerløkka, der utvalget kunne påpeke ulemper og vurdert en egen henstilling. 

Ettersom saken om finansiering av prosjektet kommer til behandling i SAM utvalget forhåpentligvis i neste møte, så ser jeg ikke behovet for å be om en egen sak for det representanten Simonsen spør om, men vil legge opp til en bred orientering om ulike ulemper og utfordringer i forkant av utvalgets behandling, der også utvalget kan ta stilling til om det bør sendes en henstilling til Statens vegvesen og andre. 

Det er samtidig flere som nå tar til ordet for å se på muligheter for å redusere kostnadene og dimensjonen av prosjektet. Dette vil også bli belyst i forkant av SAM utvalgets behandling

Jeg håper dette var et svar representanten kan se som akseptabelt.»

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer