Fylkestingsrepresentant Mathias Bernander fra Høyre har rettet en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman med spørsmål om den offentlige tannhelsetjenestens drift sett i forhold til virksomheten som drives av private tannhelseklinikker. Han reiser også spørsmål om fylkesordføreren vil ta et initiativ for å få en fremlagt en sak der videre strategi om betalende pasienter for tannhelse i Vest-Agder blir revurdert og drøftet politisk. Fylkesordføreren svarte i fylkestingets møte tirsdag at han ikke anser at det er behov for å sette på dagsorden en slik sak som Bernander reiser spørsmål om i interpellasjonen.

Fylkesordførers svar på interpellasjon fra Mathias Bernander vedrørende konkurranse på like vilkår.

Representanten Bernander henviser i interpellasjonen til artikkel i Aftenposten 14. desember 2017 der man kunne lese at ESA har sendt brev til landets kommuner og fylkeskommuner der de problematiserer virksomheter som driver i grenseland mot privat næringsvirksomhet, bla. "skoletannlegen".  "Skoletannlegen som tar betalende elever i ledige stunder".

Begrepet "skoletannlegen" ble for øvrig endret til "Den offentlige tannhelsetjenesten" allerede ved innføringen av ny tannhelselov i 1984.

Representanten synes det er bekymringsfullt at vi har vedtatt en tannhelsestrategi som legger opp til og aktivt forsøker å tiltrekke seg flere betalende pasienter.

Jeg er enig med representanten Bernander at vi skal forholde oss korrekt når vi som offentlig instans selger tjenester i et marked i konkurranse.  Fra tidligere av har vi tatt forholdsregler for ikke å trå feil her og det brevet fra ESA det henvises til nå har ikke Vest-Agder fylkeskommune mottatt. Vi er heller ikke kjent med at andre fylkeskommuner har mottatt det.

Allerede ved behandlingen av Tannhelseplanen for 2013 – 2016 i februar 2013 ble det fra fylkestingsrepresentanter fokusert på å øke inntjeningen ved å markedsføre seg overfor voksent betalende klientell og personer over 20 år under utdanning var en spesiell målgruppe.

Lov om tannhelsetjenesten åpner for at fylkeskommunen, utover fire prioriterte grupper, også kan gi tilbud til andre grupper man har vedtatt å prioritere.

Men da det ovennevnte forslaget ble nøyere utredet senere i 2013 valgte man å ikke innføre rabattert ordning for studenter over 20 år, både utfra økonomiske forhold og utfra sak om kryssubsidiering som da verserte for ESA-domstolen.

For å hindre kryssubsidiering ble det ifra 2015 av innført en forskrift om krav til føring av adskilte regnskap når det tilbyes fylkeskommunal tannhelsetjeneste i et marked i konkurranse med private tjenesteytere.

I henhold til forskriftens bestemmelser presenteres dette regnskapet som egen note til årsregnskapet, i 2016-regnskapet note 15.

Da vi i juni 2017 behandlet handlingsprogram tannhelsetjenesten 2017-2020 ble det ikke spesielt fokusert på punkt 3.3 g: "Satse på betalende pasienter" i det nye handlingsprogrammet.  Handlingsprogrammet ble enstemmig tatt til orientering og jeg oppfatter det som en aksept fra fylkestinget på at det fortsatt er åpning for å tilby tannhelsetjenester til ordinært betalende kunder når dette skjer i henhold til gjeldende bestemmelser.

Så viser representanten Bernander til følgende formulering i saksfremstillingen til budsjettforslaget for 2018:

"Effektivisering på denne måten vil gi mulighet for økt behandling av flere betalende pasienter og dermed større inntjening"

(Bernander ble i E-mail av 8 november 2017 på forespørsel orientert om at her var det en skrivefeil som lett vil kunne skape misforståelse. Her manglet et ord "også" kunne gi mulighet osv.)

Fylkeskommunene i Norge behandler i ulikt omfang voksne betalende pasienter. Dette er i stor grad historiske betinget. Vest-Agder fylkeskommune behandler forholdsmessig få voksne betalende pasienter. Inntektsbudsjettet fra betalende pasienter for 2018 er på cirka 10 millioner kroner. Tannhelsetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune har til sammenligning et budsjett på ca. 25 mil kroner for denne pasientgruppen.

Som følge av høy dekning av private tannleger i de største byene i Vest-Agder er det til nå en forholdsvis beskjeden kundemengde av voksne betalende pasienter til den offentlige tannhelsetjenesten.

I Lov om tannhelsetjenester (1984) § 1-3, siste ledd fremkommer følgende: "I tillegg til de prioriterte oppgavene kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksne pasienter mot betaling etter fylkeskommunens bestemmelser. Departementet kan gi forskrift om at fylkeskommunen skal sørge for å tilby slike tjenester i områder av fylket der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud, og om pliktens varighet og geografiske virkeområde."

Med andre ord legger lovverket opp til at den offentlige tannhelsetjenesten både kan, og i noen tilfeller skal gi tilbud til voksne betalende pasienter.

Dette er også viktig for å kunne tilby de ansatte i tannhelsetjenesten mest mulig varierte arbeidsoppgaver ved også å behandle gruppen voksne pasienter.

Med bakgrunn i det ovennevnte ser jeg ikke at det er behov for å sette temaet på dagsorden igjen, fordi:

*Det er ved flere anledninger bekreftet at vi også ønsker voksne, ordinært betalende personer som kunder

*Vi følger det regelverk som er fastsatt for å dokumentere at kryssubsidiering ikke skjer mellom den pliktige delen av tannhelsetjenesten og den delen som er i samme marked som private aktører.

*VAF er ikke spesielt aktive i markedsføringen av dette tilbudet i sentrale strøk, men bidrar til at ordinært betalende kunder kan få behandling i klinikker på mindre steder der kapasiteten tillater det.

*De til enhver tid tilgjengelige budsjettmidler prioriteres først til de brukergrupper VAF er pliktig til å yte tannhelsetjeneste til, dette skjer i henhold til vedtatt handlingsprogram.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2018 | Skriv ut siden