Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim har til fylkestingets møte 24. april sendt inn en interpellasjon om trafikksikkerhetsarbeid. Fylkesordfører Terje Damman vil svare på interpellasjonen under møtet. Nedenfor kan du lese interpellasjonen.

Fylkesordfører,

  Årsrapporter 2017 for Nullvisjonen i Agder ble lagt fram som orienteringssak for SAM (sak 31/18), FU (sak 48/18) og for fylkestinget i møte 24 og 25. april. Rapportene viser at mye godt arbeid utføres i våre tre Nullvisjonsregioner, og at det er en stor satsning på trafikksikkerhetsarbeid særlig rettet mot barn og unge. 

 I SAM-utvalgets behandling av saken, kommenterte Arbeiderpartiet at det hadde vært ønskelig å se en felles mal for Nullvisjonens årsrapporter, dette for å få en bedre oversikt over det gode arbeidet som blir gjort i hver og en av regionene og for å få en mer helhetlig orientering på tvers av regionene. 

 Nullvisjonens årsrapporter fra 2017 viser et par tiltak hvor Lister skiller seg ut. Det første gjelder et kurs arrangert av Nullvisjonen i samarbeid med Trygg Trafikk, for brukere av elektriske rullestoler. Dette etter ønske fra brukerne selv og Eldrerådet i Lyngdal kommune. Bakgrunnen for dette var blant annet tall fra en NAV-oversikt fra 2014 som viste til 33 uhell/ulykker med el-rullestol. 63 prosent av disse skyldtes brukerfeil. Som et ledd i tidlig innsats vil Arbeiderpartiet anbefale lignende tiltak i fylkets øvrige kommuner. 

 Det andre tiltaket er sertifiseringsordningen «Trafikksikker kommune». I oppfølgingsrapporten for trafikksikkerhetsutviklingen i 2016 opplyses det om at Kvinesdal kommune er godkjent som «Trafikksikker kommune», og at Hægebostad og Lyngdal kommuner er i aktiv prosess med å bli godkjent innen utgangen av 2018. Videre blir det i årsrapporten til Nullvisjonen i Lister, informert om at Hægebostad kommune nå er godkjent og at i tillegg til Lyngdal kommune, så er også Farsund kommune nå i prosess med å bli godkjent. 

 Hvordan vil fylkesordføreren tilrettelegge for at fylkeskommunen får med seg resten av fylket slik at alle kommunene sertifiseres som «Trafikksikker kommune»? 

 Videre, i Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering blir fylkeskommunens rolle i det regionale trafikksikkerhetsarbeidet redegjort for. Det sies at fylkeskommunene ivaretar sitt ansvar innen trafikksikkerhet på en god måte, men at det er potensiale for forbedringer ved en større vektlegging av trafikantrettede tiltak, samt gjennom en mer tversektoriell tilnærming til trafikksikkerhet på regionalt nivå1. I den forbindelse vises det til en av de seks anbefalingene, fra de fylkeskommunale samferdselssjefene i samme Stortingsmelding: «Godkjenningsordningen Trafikksikker kommune bør videreutvikles med mål om at alle kommuner blir godkjente og at ordningen også omfatter regionalt nivå.» 2 

 Arbeiderpartiet vet at Trygg Trafikk i forbindelse med revisjonen av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, arbeidet med å utforme kriterier for en sertifiseringsordning for «Trafikksikker fylkeskommune». Det var derfor gledelig å se når den nye tiltaksplanen nå ble lagt fram (6. mars 2018), at et av de 136 tiltakene i ny nasjonal tiltaksplan var: «Trygg Trafikk vil bidra til at fylkeskommuner kan godkjennes som Trafikksikker fylkeskommune»3. 

 Det andre og siste spørsmål til fylkesordføreren i denne interpellasjonen er da: 

 Vil fylkesordføreren ta initiativ til et samarbeid med administrasjonen og Trygg Trafikk i Vest-Agder, for å sette i gang en prosess for at Vest-Agder fylkeskommune kan godkjennes som «Trafikksikker fylkeskommune»?

 1 Meld. St. 40 «Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering», kap. 4 

2 Meld. St. 40 «Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering», Boks 4. 15, s. 73 

3 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021, tiltak 127., s. 114   

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer
 • Terje -Damman
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

  Les mer
 • Terje Damman Holder Årstale 2018
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Damman: -Regionplan Agder 2030 blir en ambisiøs og fremtidsrettet plan

  Les mer