Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe hadde sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman til oktobermøtet i fylkestinget. Kleppe viser til den ulykkes-utsatte E-39 strekningen ved Fosselandsvannet ved Mandal. Han ber fylkesordføreren besvare om han vil ta initiativ for å få til en bedre trafikksikring på strekningen. Nedenfor gjengis fylkesordførerens svar.

Fylkesordførers svar på interpellasjon fra representanten Vidar Kleppe om å få autovern på E-39 veistrekket Fosselandsvannet.

Helt innledningsvis gjør jeg oppmerksom på at det området det snakkes om ligger langt Fasselandsvannet (Kommunene Mandal og Lindesnes) og ikke Fosselandsvannet.

Interpellanten peker på den mengde trafikkulykker det var på veistrekningen i juli i år, samt det store antallet ulykker det har vært i området i løpet av de siste fem årene.  I et lengre tidsbilde vet vi også at det har vært flere dødsulykker på E39 i dette området.

Så spørres det avslutningsvis om fylkesordføreren snarest vil ta et initiativ overfor Statens vegvesen for å sikre at denne farlige strekningen nå utbedres med nye nødvendige tiltak og autovern.

Innledningsvis vil jeg presisere at Vest-Agder fylkeskommune er svært opptatt av trafikksikkerhet, både på eget og andres vegnett. På steder hvor det peker seg ut en spesiell ulykkesrisiko er det derfor ønskelig å gjøre tiltak for å forhindre uønskede hendelser og ulykker.

Ettersom ansvaret for tiltak på E39 er statlig, kan ikke fylkeskommunen vedta å gjøre tiltak på denne strekningen Vi ønsker likevel å samarbeide om å få på plass tiltak på steder der dette anses nødvendig. E39 vil i løpet av noen få år bli erstattet av ny veg, og den eksisterende vegen vil etter all sannsynlighet bli overført til fylkeskommunen. Med bakgrunn i dette aktualiseres sikring av dagens E39 i enda større grad, ettersom fylkeskommunen ønsker å overta en mest mulig trafikksikker veg fra staten når ny E39 står ferdig.

Det er en løpende dialog mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen om samferdselsrelaterte saker, og problemstillingen knyttet til strekningen fra Tredal mot og langs Fasselandsvannet har vært løftet inn i denne dialogen. Statens vegvesen har i denne dialogen bekreftet at det er planer om å forlenge eksisterende rekkverk på nordøstsiden av E39, fra Tredal og sørover gjennom høyrekurven. Det vil i tillegg bli gjort justeringer på avslutningene av eksisterende rekkverk på den delen av E39 som blir asfaltert i år.

Dette er tiltak som ble gjennomført i sommer sammen med andre sikringstiltak i det aktuelle området. Et nytt autovern er kommet opp flere steder på strekningen fra Reibakken til Tredal, noe som erstatning for gammelt, noe annet som førstegangsmontering samt at ny asfalt er lagt

Hovedregelen er at langs rette strekninger monteres ikke autovern i like stor grad som i kurver hvis arealet utenfor ellers ikke er spesielt utfordrende. I tillegg er det også foretatt fjellrensk/ sideterrengssikring langs vegstrekningen.

Etter at ny asfalt er lagt er tverrfallet på vegen blitt justert i forhold til hva som er mulig å få til på stedet. Ettersom vegen ikke er bygget etter dagens krav, og ettersom det er flere kurver på strekningen er det ikke mulig å oppnå en kurvatur på vegen som tilfredsstiller dagens krav i håndbøkene uten svært omfattende tiltak. Løsningen blir derfor et "best mulig"-tiltak innenfor tilgjengelige rammer. Statens vegvesen har tro på disse tiltakene vil gjøre trafikksikkerheten på strekningen bedre.  Vegen har ikke slik bredde at midtdeler kan monteres.

Jeg har forståelse for at det ikke umiddelbart er mulig å gjøre større tiltak på strekningen, og jeg mener de foreslåtte og nå gjennomførte tiltakene høres og ser tilfredsstillende ut i forhold til den faktiske situasjonen på stedet.  

I media i sommer ble det fokusert på manglende autovern ved den bebyggelsen som ligger langs Fasselandsvannet midt på den aktuelle strekningen.  Jeg registrerer nå etter at nytt autovern er satt opp at dette området ikke har fått noen ytterligere sikring enn den som har vært tidligere.

Jeg vil derfor gjennom vår samferdselsavdeling sende en oppfordring til Statens vegvesen om å se spesielt på om det kan sikres noe bedre ved de to aktuelle eiendommene der flere av ulykkene har skjedd.  Kartet nedenfor viser den strekningen som nå har fått montert autovern og hvor det ikke har vært autovern tidligere.

Utover dette har fylkeskommunen ikke planer om å gjøre nye fremstøt overfor Statens vegvesen for å iverksette ytterligere tiltak.

Så avslutningsvis en liten betraktning rundt sikkerheten på denne vegstrekningen.  For egen del trafikkerer jeg denne strekningen ofte.  Jeg har ikke tenkt på at dette er en spesielt dårlig sikret strekning. Både før og nå etter sommerens tiltak er mesteparten av siden mot vannet sikret med autovern eller har et "mykt" sideterreng, på motsatt side er det enten fjell helt inntil vegen eller i stor grad "mykt" sideterreng. Jeg registrerer at flere andre også undrer seg over at denne strekningen får så mange ulykker. Men allikevel inntreffer mange ulykker her. 

Så er det kanskje ikke helt korrekt å si det, men en kan jo spørre seg selv om det ikke rent trafikksikkerhetsmessig i noen tilfeller kan være tryggere at en utforkjøring skjer i mykt sikret sideterreng enn i et autovern som deretter resulterer i en møteulykke?

Så er det jo i oversikten over registrerte ulykker ingen info rundt ulykkesårsak.  Jeg skal ikke gå i dybden på dette, men i tillegg til selve vegens standard og sikring kan jo også føreradferd, oppmerksomhet, dyr i vegbanen osv være forhold som er årsak til ulykker.Fasselandsområdet

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer