På oppdrag fra fylkestinget rapporterer Agder kommunerevisjon hvert år om finansforvaltningen i Vest-Agder fylkeskommune skjer i henhold til vedtatt finansreglement. Agder kommunerevisjon konkluderer i sin rapport for 2018 at de ikke er blitt oppmerksom på noe som gir grunn til å tro at finansreglementet ikke er etterlevd.

Rapporten fra Agder kommunerevisjon er en årlig, uavhengig kontroll av hvorvidt finansreglementet etterleves. Rapporten utarbeides for fylkestinget.

Fylkeskommunen påtar seg alltid en viss finansiell risiko ved plasseringer og lån av midler. I følge kommuneloven skal fylkeskommunens finansforvaltning ikke innebære vesentlig finansiell risiko. Hva dette innebærer må i noen grad baseres på skjønn. Det er derfor viktig at fylkestinget gjennom finansreglementet regulerer hvor stor finansiell risiko fylkeskommunen skal kunne påta seg. 

Fylkeskommunen har valgt en relativt lav risikoprofil for finansforvaltningen. Fylkesrevisjonens rapport viser at den eksterne porteføljeforvalteren følger reglementet for finansforvaltning og rapporterer månedlig. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. oktober 2019 | Skriv ut siden