Etter en lang og engasjert debatt i fylkestinget i dag støttet et flertall på 21 mot 14 representanter et forslag fra fylkesvaraordfører Tore Askildsen fra KrF og Høyre. Det innebærer at Vest-Agder fylkesting, under gitte forutsetninger, bevilger 25 millioner kroner til medfinansiering av Kunstsiloen. Forslaget ble støttet av åtte representanter fra Høyre, fem fra Arbeiderpartiet, to fra Kristelig Folkeparti, to fra Venstre, to fra Senterpartiet, en fra Sosialistisk Venstreparti og en fra Miljøpartiet de Grønne. Mindretallet besto av fire representanter fra Fremskrittspartiet, fem fra Arbeiderpartiet, fire fra Kristelig Folkeparti, og en fra Demokratene.

Forslaget som fikk flertall har følgende ordlyd:

1Under forutsetning om at AKO Kunststiftelse's bidrag ( kr 30 mill.) bidrar til å finansierer arealet som er nevnt i avtalens punkt 2.2.4 om minstevisningsplikten, bevilger Vest-Agder fylkesting kr 25 millioner til medfinansiering av Kunstsiloen. Tilskuddet finansieres med midler fra disposisjonsfondet og innarbeides i rullerende budsjett for utbetalingsåret. Ved eventuelt salg av siloen forutsettes det at tilskuddet tilbakebetales i sin helhet.

2. Vest-Agder fylkesting forutsetter at SKMU utarbeider kvalitetssikret driftsbudsjett for de nærmeste fem årene.

Nåværende avtale om regional finansiering av årlige driftstilskudd til Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum datert desember 2015 sies med dette opp i henhold til avtalens pkt. 8.

Ved reforhandling av avtalen forutsettes det at Kristiansand kommune, som vertskommune, tar en forholdsvis større del av driftskostnadene enn Agder fylkeskommune.

3.  SKMU bes om å intensivere arbeidet med å finne private sponsorer av prosjektets investeringsramme.

4. Vest-Agder fylkeskommune har ikke mulighet til å gi lånegaranti for SKMU sitt eventuelle lån.  

5.Vest-Agder fylkeskommune anbefaler vedtektsendring i henhold til forslaget fra Sørlandets Kunstmuseum (SKMU).

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2018 | Skriv ut siden