Aldri før har flere reist kollektivt. Busser i hele landet fraktet 369 millioner passasjerer i fjor. Fylkeskommunene betaler dyrt for den formidable veksten i kollektivtransporten. En ny rapport viser at mens billettprisene har holdt seg relativt stabile, øker fylkeskommunens utgifter per passasjer.

Hver nye passasjer koster fylkeskommunen mer enn eksisterende passasjerer. Det skyldes blant annet at kollektivtransporten, særlig i byene, sprenger kapasiteten i rush-tiden, samtidig som et vanlig tilbud skal opprettholdes gjennom dagen. Og fylkeskommunene betaler stadig mer for sitt kollektivtransporttilbud.

Hvilke faktorer ligger bak de økte kostnadene? I en ny rapport ser Transportøkonomisk Institutt (TØI) på dette og konkluderer med at det blant annet skyldes at fylkeskommunene må kjøpe stadig flere busser. I tillegg til at volumet øker, betaler fylkeskommunene også mer per kjørte kilometer og drivstoff. I perioden mellom 2010 og 2017 har både pris per enhet og innkjøpt volum økt betraktelig.

Utenfor politisk kontroll
– Utredningen gir et godt bilde av utviklingen i kollektivtransporten, og av at det løftet fylkeskommunene har tatt koster penger, sier avdelingsdirektør i KS, Rune Bye.

I hovedsak kommer fylkeskommunenes kostnader fra forhold som ligger utenfor politisk kontroll og myndighetsområde, slik som lønnsnivå, drivstoffpriser og kapitalkostnader. Det er makroøkonomiske forhold som i hovedsak påvirker kostnadene, i tillegg til nasjonale politiske mål, som nullvekstmålet, det vil si at veksten i persontrafikken i byene skal tas med kollektiv, gange og sykkel.

Det grønne skiftet
– Kommunesektoren ønsker å være med på å nå nullvekstmålet. Da trengs det friske penger til drift av kollektivtransport. Staten, fylkeskommuner og kommuner må jobbe sammen for å finne løsninger, blant annet for å innføre elbusser og andre klimavennlige kjøretøy, sier Bye. 

Det er bred politisk enighet om at vi må over til mer miljøvennlig teknologi og at vi må redusere CO2-utslipp betraktelig. Det er også lønnsomt, viser rapporten fra TØI.

TØI konkluderer med at eldrevet buss vil være det mest lønnsomme i løpet av fem-syv år. Vurderingene av fremtidige teknologiske løsninger er hentet fra et oppdrag TØI nylig har gjort for NHO. 

Fakta

Fylkeskommunene står for 80 prosent av alle reisene med kollektivt.

Det meste av trafikken blir produsert av selskap som kjører på anbudskontrakt for fylkeskommunene.

De aller fleste av oss reiser med buss. Busser i hele landet fraktet 369 millioner passasjerer i fjor. Mange bruker også trikk, t-bane og bybane, jernbane og ferje. 

Kilde: TØI, Kostnadsdrivere i kollektivtransporten og KS nettsider

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2017 | Skriv ut siden