I forbindelse med sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune skal fellesnemnda konstitueres 5. september og behandle saker om bl.a. valg av leder og nestleder i fellesnemnda, ansettelse av administrativ prosjektleder og fremdrift i arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen.

Det legges opp til at permanent prosjektleder / ny fylkesrådmann ansettes innen utgangen av 2. kvartal 2018. Fylkesordførerne foreslår at fylkesrådmann Arild Eielsen i Aust-Agder fylkeskommune fungerer som midlertidig prosjektleder frem til permanent prosjektleder tiltrer.

Fellesnemnda avholder sitt konstituerende møte 5. september kl. 16.00 på Hotel Norge i Lillesand. Fellesnemnda består av 22 medlemmer – 11 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder – som skal samordne og forberede sammenslåingen av fylkeskommunene.

Fylkesrådmennene i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune legger frem følgende syv saker til det konstituerende møtet:

 

 1. Valg av leder og nestleder
 2. Valg av arbeidsgivers representanter til partssammensatt utvalg
 3. Delegeringsreglement til prosjektleder fra fellesnemnda
 4. Ansettelse av prosjektleder og midlertidig prosjektleder
 5. Oppnevning av utvalg til å utrede politisk organisering
 6. Fremdrift i arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen
 7. Møteplan

 

Felles forberedende hovedsamarbeidsutvalg (FFHSU), som fra begge fylker består av tre medlemmer fra arbeidsgiversiden, tre medlemmer fra arbeidstakersiden og hovedverneombudene, ble forelagt sakene i sitt møte 24. august.

Saksfremleggene kan i sin helhet leses her (LENKE)

 

Oppnevning av utvalg til å utrede politisk organisering

Fylkestingene vedtok 21. juni 2017 at det nye fylkestinget skal ha 49 medlemmer, og at den nye fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen. Fylkestingene har ikke gjort vedtak om valg av politisk organisering for øvrig. Fylkesrådmennene foreslår at det opprettes en politisk arbeidsgruppe med mandat til å utrede alternativer og foreslå løsninger for fellesnemnda med hensyn til politisk organisering, politiske reglementer og valg av fylkesvåpen og eventuelle andre symboler i den nye fylkeskommunen.

 

Fremdrift i arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen

Fylkeskommunene står overfor to krevende oppgaver: Å etablere den nye fylkeskommunen og å utforme regionplanen som et overordnet plandokument. I saksframlegget redegjør fylkesrådmennene for forslaget til fremdriftsplan i arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen. Fylkesrådmennene foreslår at fellesnemnda tar fremdriftsplanen til etterretning.

 

Prosjektledelse

Fylkesordførerne foreslår at fellesnemnda utnevner midlertidig prosjektledelse og nedsetter ansettelsesutvalg for ansettelse av prosjektleder / ny fylkesrådmann. Etter fylkesordførernes vurdering er det hensiktsmessig at prosjektleder også ansettes som fremtidig fylkesrådmann slik at prosjektleder trer inn i stilingen som fylkesrådmann i Agder fylkeskommune det øyeblikket vedtaket om sammenslåing trer i kraft. Det kan være naturlig å ta utgangspunkt i at permanent prosjektleder / ny fylkesrådmann skal være ansatt innen utgangen av 2. kvartal 2018.

 

Kommunikasjon

I henhold til fellesnemndas reglement som ble vedtatt av fylkestingene 21. juni 2017 skal fellesnemnda ta ansvar for informasjonsarbeid i forbindelse med etableringen av den nye fylkeskommunen. Fylkesrådmennene tar sikte på å fremme forslag til kommunikasjonsprinsipper for fellesnemnda i 4. kvartal 2017. Etter fylkesrådmennenes vurdering bør man bl.a. sikre åpen, enhetlig, samtidig og forutsigbar kommunikasjon.

 

Virkemidler for ansatte

De ansatte er den viktigste ressursen fylkeskommunene har. En viktig administrativ utfordring fremover blir dermed å beholde kompetansen i organisasjonene. Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingen. Etter fylkesrådmennenes vurdering er det nødvendig å utforme konkrete virkemidler i den hensikt å beholde kompetansen i organisasjonene og å ivareta ansatte på best mulige måte med hensyn til eventuelt endret arbeidssted og økte reiseavstander. Dersom eventuelle virkemidler skal bidra til å bevare kompetansen i organisasjonene er det hensiktsmessig med politisk behandling av disse på et forholdsvis tidlig tidspunkt. Fylkesrådmennene anbefaler at sak om konkrete virkemidler behandles i felles hovedsamarbeidsutvalg, partssammensatt utvalg og fellesnemnda i 4. kvartal 2017.

 

Oppfølging av forhandlingsutvalgets innstilling

Avtalen forhandlingsutvalgets flertall redegjør for i utredningen «En ny region Agder?» ble lagt til grunn for fylkestingenes sammenfallende vedtak om sammenslåing. I avtalen heter det bl.a. at «dersom staten velger å organisere seg annerledes enn det som beskrives i dette dokumentet, må de planlagte arbeidsplassene i Aust-Agder kompenseres», og videre at «en avklaring forventes innen 1.1.2018». Med hensyn til dette bør det etter fylkesrådmennenes vurdering gjøres endelige vedtak om konkret lokalisering av de aktuelle arbeidsplassene forholdsvis kort tid etter 1.1.2018. Etter fylkesrådmennenes vurdering må også fylkestingene ha anledning til å følge opp sine egne vedtak om sammenslåing og premissene disse vedtakene var basert på.

 

Andre viktige milepæler i arbeidet

 • Det etableres et felles hovedsamarbeidsutvalg (FHSU) med medlemmer fra arbeidsgiversiden ved prosjektleder/fylkesrådmennene og arbeidstakersiden ved representanter for ansatte.
 • Engangskostnader ved fylkessammenslåinger dekkes med 15 mill. kroner per fylke. Fylkesrådmennene foreslår å behandle prosjektbudsjettet i 4. kvartal i 2017 og i 4. kvartal i 2018.
 • Fylkesrådmennene anbefaler at det utarbeides et omstillingsdokument som regulerer arbeidsgiverpolitiske forhold i prosessen med hensyn til bl.a. medvirkning og medbestemmelse for ansatte, informasjon til ansatte, omstillingstiltak mv, og at fellesnemnda behandler dokumentet senest i 1. kvartal 2018.
  • Arbeidet med å etablere den nye administrative strukturen avsluttes etter vedtak om politisk organisering og ansettelse av ny fylkesrådmann.
  • Arbeidet med å identifisere bygningsmessige og tekniske behov vil bl.a. være tilknyttet valget av konkret lokalisering av den nye sentraladministrasjonen og fremtidig bruk av kontorfasilitetene i tilknytning til det nåværende fylkeshuset i Arendal. Fylkesrådmennene anbefaler at fellesnemnda behandler dette i flere etapper der de første vedtakene fattes i 2. kvartal 2018 og de siste vedtakene fattes i 1. kvartal 2019.
  • Fylkesrådmennene tar sikte på at den nye fylkeskommunens ledergruppe ansettes i 3. kvartal 2018, og at øvrige ledere ansettes i 4. kvartal 2018. Øvrige ansatte bør innpasses i organisasjonen i 1. kvartal 2019, og arbeidsavtaler for alle ansatte bør være på plass i 2. kvartal 2019.
  • Fylkesrådmennene foreslår at fellesnemnda blir styringsgruppe i regionplanarbeidet, og at arbeidet med regionplanen begynner i 4. kvartal 2017 og pågår frem til fylkestingene vedtar endelig regionplan i 2. kvartal 2019.
  • Overgangen til budsjett og økonomiplan i nye systemer må forberedes fra budsjettfremleggelsen i 4. kvartal 2018 til budsjettarbeidet i 3. kvartal 2019.
  • Gjennom 2019 – det siste virkeåret til de to eksisterende fylkeskommunene – må det være en løpende samkjøring av arbeidet i de to organisasjonene for å sikre overgangen til den nye fylkeskommunen.
  • Det gjennomføres ordinært valg til nytt fylkesting i september 2019, fellesnemndas leder innkaller til konstituerende fylkestingsmøte innen 1.11.2019 og det nye fylkestinget vedtar den nye fylkeskommunens budsjett innen 31.12.2019.
  • Sammenslåingen av fylkeskommunene trer i kraft 1. januar 2020.

 

En rekke viktige oppgaver vil først sluttføres etter at den nye fylkeskommunen er etablert. Etter fylkesrådmennenes vurdering er det i sammenslåingsarbeidet særlig viktig å avklare forholdet til fylkeskommunenes ansatte, økonomisystemer og IKT-løsninger.

Etter at fellesnemnda har gjort vedtak om delegasjon til prosjektleder vil prosjektleder/fylkesrådmennene etablere en administrativ prosjektorganisasjon med styringsgruppe og arbeidsgrupper som forbereder overgangen innenfor de enkelte områder. Arbeidet i prosjektorganisasjonen begynner i 3. kvartal 2017 og fortsetter til og med 4. kvartal 2019.

 

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 25. august 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Benedicte -Limmesand -Hellestø
  av jto, 20.04.18

  Interpellasjon om en mer inkluderende ansettelsespolitikk i fylkeskommunen

  Les mer
 • Ftweb 0418
  av jto, 19.04.18

  Følg fylkestinget direkte på web-TV

  Les mer
 • Frustøl Og Johnsen
  av jto, 19.04.18

  Rune Andre Frustøl og Beate Johnsen valgt til "spillemiddelutvalg"

  Les mer