I 2008 ble det vedtatt at det kunne opprettes og tildeles reservedrosjeløyve nummer to i Vest-Agder løyvedistrikt. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø opphevet i går dette vedtaket. Samtidig besluttet hovedutvalget at drosjeløyvehavere i Vest-Agder løyvedistrikt kan søke om ett reserveløyve per hoveddrosjeløyve. Kort sagt betyr dette at personer som innehar et ordinært drosjeløyve kan søke om å få tildelt reservedrosjeløyve som kan benyttes i visse tidsrom, fastsatt av drosjesentral eller andre bestemmelser.

Da det i 2008 ble innført en praksis for å opprette og tildele reservedrosjeløyve nummer to var det etter forespørsel fra drosjenæringen for å øke reservedrosjeløyve-kapasiteten for å kunne håndtere eventuelle trafikktopper. Det var et ønske om å unngå å utvide antall ordinære drosjeløyver grunnet usikkerhet omkring økonomiske svingninger. 

Det har ikke blitt tildelt reserveløyve nummer to siden 2014. Det er totalt sju slike løyver i fylket. Ettersom det er få utstedte reserveløyver nummer to, samt at det anses hensiktsmessig at løyver tildeles nye løyvehavere fremfor eksisterende oppheves nå ordningen. Løyvehavere som allerede innehar reserveløyve nummer to får beholde dette og eksisterende reserveløyve nummer to vil bli faset ut etter hvert som løyver sies opp og løyvehaver når aldersgrense for å inneha drosjeløyve.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2017 | Skriv ut siden