Samferdselsdepartementet har fremmet forslag til endringer i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy - knyttet til drosjevirksomhet. De vedtatte endringene medfører at behovsprøvingen, tilslutningsplikt til sentraler og driveplikt blir fjernet. Det vil være mulighet for løyvemyndigheten å utlyse eneretter på drosjekjøring. Løyvemyndigheten for motorvogn med inntil åtte seter i tillegg til førersetet skal fremdeles ligge hos fylkeskommunene. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø tok i går lovendringene til orientering.

Rammevilkårene for drosjemarkedet har endret seg betydelig siden den gjeldende drosjereguleringen ble innført. Det har vist seg at konkurransen i drosjemarkedet er svak. Høye etableringsbarrierer gjennom antallsbegrensning av drosjeløyver og en rekke restriksjoner for å få drosjeløyve virker hemmende på konkurransen. Over tid har det vært indikasjoner på at drosjemarkedet ikke fungerer. EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har i tillegg pekt på at deler av regelverket er i strid med EØS-avtalen. 

Forslag til lovendringer har til formål å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet. Samtidig er det viktig å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. De foreslåtte endringene skal gjøre det enklere å etablere seg i næringen, i tillegg til å gjøre det mulig å ta i bruk ny teknologi.

Lovforslag ble ferdigbehandlet i Stortinget den 11. juni 2019. Ny lov vil tre i kraft fra 1. juli 2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2019 | Skriv ut siden