Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune tildeler til sammen 525.000 kroner i tilskudd til by- og tettstedsutvikling i kommunene: Mandal, Lindesnes, Kristiansand og Lyngdal. Alle kommuner i Vest-Agder kan søke om midler til utviklingsarbeid. Fylkeskommunen kan bistå kommunene faglig og økonomisk med blant annet mulighetsstudier, fortettingsanalyser, byrom-/nærmiljøanalyser, grøntstrukturanalyser, visualiseringa av plankonsepter og stedsanalyser.

Mandal kommune

Kommunen får 100 000 kroner i støtte til en mulighetsstudie på Nedre Malmø med hensikt å kombinere gammel bebyggelse med nye elementer. Nedre Malmø et særegent område med potensiale for sterk og fremtidsrettet identitet ved balansering av nytt og gammelt. Bygningsarven er et viktig bidrag når man skal skape gode bymiljøer.

Mulighetsstudien vil ta utgangspunkt i reguleringsplanens utbyggingsareal/utbyggingshjemmel og kombinere dette med bevaringshensyn. Dette vil skje i samarbeid med eierne av byggene. Kommunen tror det vil styrke bevaringsviljen i området dersom mulighetsstudien kan eksemplifisere hvordan eiendommene kan utvikles i skjæringspunktet mellom bevaring og nyskapning. Kommunen ønsker å visualisere muligheter for 2-4 av byggene/plassene.

Lindesnes kommune

Kommunen får 100 000 kroner i støtte til en mulighetsstudie/etteranalyse for Spangereid sentrum/kanalkanten. Kommunen har et ønske om å utvikle Spangereid videre som et attraktivt tettstedsområde både med tanke på bosetting, næring og turisme.

Kommunen ønsker å gjennomføre en ny mulighetsstudie/etteranalyse basert på gamle rapporter og status i dag. Prosjektet er tenkt å ende ut i en ny rapport som skal brukes ved utarbeidelse av nye detaljplaner i Spangereid.

Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner

Fylkeskommunen bidrar med 200 000 kroner til en mulighetsstudie for bærekraftig polysentrisk utvikling av Tangvall, Nodeland og Kvadraturen. Kristiansand, Songdalen og Søgne er midt i en sammenslåingsprosess der den nye kommunen skal være operasjonell fra 1.1.2020. Kommunesammenslåingen setter kommunene foran en ny og spennende utfordring: hvordan utvikle en polysentriske by med de tre bysentra Tangvall, Nodeland og Kvadraturen.

Kommunene som mål å skape nysgjerrighet, engasjement og begeistring rundt mulighetene det ligger i den polysentriske modellen, å profilere sentrene hver for seg, samtidig som det undersøkes hvordan de tre sentrene kan styrke og komplementere hverandre. Prosjektet er forankret hos de tre kommunene og ved Nye Kristiansand (K3) prosjektet.

Lyngdal kommune

Kommunen mottar 125 000 kroner til en mulighetsstudie for gatebruksplan for sentrum, hvor bil-, gange- og kollektivtrafikk, parkering og grønnstruktur ses i en sammenheng. Gangtrafikk innbefatter også nærturterreng til sentrum. For å finne en optimal gatebruk er det også en forutsetning å kartlegge hvor de ulike sentrumsfunksjonene og grønnstruktur befinner seg i dag.

Studien er ment å bli et forslag til løsning for konkret fremtidig bruk /organisering av areal for gangtrafikk, biltrafikk, parkeringsløsninger og parkering på eksisterende trafikkarealer, samt kjøremønster for biltrafikk. Dette innebærer også forslag til nye gangforbindelser, sentrumsnære stier/gangveger og mulig forslag til torgareal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer