Fylkestinget bevilget i årsbudsjettet for 2019 en million kroner i ekstraordinært tilskudd til bygningsvern ved Vest-Agder-museet i 2019. Samtidig ble det lagt inn et tilsvarende tilskudd i økonomiplanen for 2020–2022. Museet har nå sendt fylkeskommunen oversikt over disponering av tilskuddet for 2019. Tilskuddet fra fylkeskommunen kommer i tillegg til 1 100 000 kroner i tilskudd fra stiftelser og fond og 500 000 kroner i egeninnsats fra museet. Fylkesutvalget ble nylig orientert om at tilskuddet er benyttet til flere opprustings- og restaureringsprosjekter.

Innsatsen har i hovedsak funnet sted på Kristiansand museum hvor størstedelen av den antikvariske bygningsmassen også befinner seg. Restaurering av de kulturhistoriske bygg ved Kristiansand museum vil ha en stor verdi for museet. Kristiansand museum er med 13 408 besøkende i 2018, museets nest største besøksmål. Samtidig representerer bygningene en viktig del av bygningsarven på Agder.

I 2019 har Vest-Agder-museet prioritert følgende bygninger:

- Ferdigstilling av den fredede redningsstasjon Østhassel på Lista
- Maling i Bygada, Kristiansand museum
- Istandsetting av løe fra Bjørgum - startet opp bearbeiding av nytt tømmer
- Sikring av Trydalstua på  Setesdalstunet, Kristiansand museum
- Stabbur fra Eiken, Eikentunet, Kristiansand museum - settes ut til ekstern håndverker.
- Vigeland hus, Mandal (Gustav og Emanuel Vigeland sitt barndomshjem, istandsetting knyttet til Vigelandjubileet)
- Forprosjekt Vestre-Strandgate 44 (med tanke på gjennomføring av istandsetting i 2020

Til tross for innsatsen som er gjennomført flerre steder i fylket i år har Vest-Agder-museet store utfordringer knyttet til bygningsvern.  Museet skriver i årsmeldingen fra 2018: "Vest-Agder-museet forvalter 128 bygninger, hvor av 102 er fredede/verneverdige bygg. Cirka 50 prosent av disse byggene har etterslep på vedlikehold. Med dagens ressurser klarer ikke museet både å løfte vedlikeholdet på de byggene som har store etterslep, samtidig som en holder et løpende vedlikehold på den øvrige bygningsmassen."

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. desember 2019 | Skriv ut siden