Den forrige broen på fylkesvei 804 på Feda ble ødelagt av flommen Synne i 2015. Etter flommen ble det satt opp en midlertidig bro i påvente av at nødvendige avklaringer og planer for bygging av ny bro skulle komme på plass. Nå er planleggingen kommet så lang at hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har vedtatt at prosjektet skal starte til høsten. Ny bro skal være klar til åpning høsten 2020. Kostnadsrammen er på 25 millioner kroner. Hovedutvalget besluttet at leder av hovedutvalget Christian Eikeland og Mathias Bernander fra Høyre skal være representert i styringsgruppen for prosjektet.

Det har vært gjort et omfattende arbeid med planlegging av ny bro. Den forrige broen viste seg å være en enorm flombarriere, og et av kriteriene har derfor vært å få på plass en bro med større lysåpning, slik at mer vann skal kunne passere uhindret forbi broen. Samtidig er det store verneinteresser knyttet til kulturminnet Feda sentrum som skal ivaretas for å sikre et godt prosjekt. Store deler av området har vernestatus, og enkelte nærliggende hus har høy verneverdi. 

Trafikken gjennom Feda sentrum er begrenset. Samtidig er dette et trangt sentrumsområde med vernet bebyggelse tett på fylkesveien. Det er derfor ikke ønskelig å etablere en bro som medfører større inngrep i omgivelsene. Fylkeskonservator har vært med fra starten av prosessen for å gi innspill og signaler på de løsninger som velges.

Prosjektet har som formål å reetablere broen innenfor de arealer som har vært benyttet av tidligere bro. Ny bro får ett kjørefelt, men trafikksikkerheten økes ved at det bli eretablert et skikkelig fortau på broen, slik at myke trafikanter kan ferdes trygt over Fedåna. Ny bro får også betydelig større lysåpning enn den gamle. Disse løsningene har kommet frem i tett samarbeid med NVE. På den måten gjør fylkeskommunen sitt beste for at broen skal være til minst mulig hinder for fremtidige flommer. Uansett løsning vil broen likevel være en barriere som vil påvirke oppstuingen av vann.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Sykkel På Sykkelvei
  av jto, 08.01.19

  Fire prosjekter i Vest-Agder får statsmidler til gang- og sykkelveitiltak

  Les mer
 • Nyttårsaksjonen 2019
  av elma11, 04.01.19

  Nyttårsaksjonen 2019

  Les mer
 • Harald Fauskanger Andersen 030119
  av jto, 03.01.19

  Stortingets samferdselspolitikere advart om det enorme etterslepet på vedlikehold på fylkesveiene

  Les mer