Overføring av gods fra vei til bane og sjø har vært en høyt profilert oppgave i norsk samferdselspolitikk de siste tiårene. Hvorvidt en har lykkes i dette arbeidet har vært diskutert flittig på ulike arenaer. Riksrevisjonen la i vår frem en grundig rapport der det blir gått i dybden på problemstillingen med fokus på godstransport over lengre avstander og der det er konkurranse mellom transportformene. Et hovedfunn i rapporten er at målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane er ikke nådd. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet rapporten onsdag ble det fastslått at Vest-Agder fylkeskommune mener rapporten gir grunnlag for et økt fokus på forbindelsen til Hirtshals og Jyllandskorridoren videre mot kontinentet.

Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet å:

 • sørge for en felles strategi for å følge opp det vedtatte målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
•  vurdere å styrke de økonomiske virkemidlene, gjennomføre planlagte tiltak, og sørge for utredning av nye tiltak, for å øke konkuranseevnen til sjø og jernbane sammenlignet med vei
•  ivareta godstransportens interesser i prosesser for arealplanlegging rundt havner og jernbaneterminaler på en slik måte at det fremmer overføring av godstransport fra vei til sjø og bane •  sørge for sterkere styring og oppfølging av:
-om målet om overføring av gods fra vei til sjø og jernbane nås
-effekter av tiltak for godsoverføring

I saksutredningen fra regionalsjef Kenneth Andresen blir det påpekt at regionen bør fortsette det arbeidet som utføres for å overføre mer gods fra vei til bane og sjø, men regionen må også i langt større grad øve påtrykk på sentrale myndigheter til å iverksette til dels upopulære tiltak som vil ha effekt. Dette innbefatter også avgiftssystemet. Det anbefales derfor å la Riksrevisjonens rapport gå inn som en del av det faglige grunnlaget for innspill til neste revisjon av NTP. Det er også viktig at arbeidet med å styrke Kristiansand havn fortsetter, og videre samarbeidet i Nordisk transportpolitisk nettverk om å styrke Jyllandskorridoren gjennom Danmark til kontinentet blir videreført.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Jernbaneforum Soer 04022019
  av elma11, 08.02.19

  Jernbaneforum Sør møtte statssekretær Anders B. Werp

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Trafikklysskilt
  av jto, 28.01.19

  Kvinesdal får støtte til etablering av veilys

  Les mer