Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved flere anledninger varslet at inntektssystemet for fylkeskommunene vil bli revidert i forbindelse med regionreformen, blant annet for å sikre at det er tilpasset den nye fylkesinndelingen. På fagdag for fylkesøkonomisjefene 10. januar presenterte seniorrådgiver fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lars Tore Rydland, de viktigste momentene i forslaget til nytt inntektssystemet. Det nye inntektssystemet vil gjelde fra 1. januar 2020.

Likeverdige tjenester
Inntektssystemet er en modell for utjevning av inntekter, som beregnes ved hjelp av kostnadsnøkkelen. Hensikten er å gi full kompensasjon for ufrivillige variasjoner i demografi og geografi, slik at fylkeskommunene kan tilby likeverdig tjenester. 

I høringsnotatet har departementet blant annet lagt frem tre ulike modeller for omfordeling av tapskompensasjon. understreket at departementet vil lytte til innspill.

Nye oppgaver
Fylkesøkonomisjefene Troms, Telemark og Oppland fylkeskommune ga noen foreløpige innspill. Selv om forslagene slår ulikt ut i de ulike regionene, er alle tre opptatt av at nye oppgaver til fylkeskommunene må være fullfinansierte.

Fylkesøkonomisjef i Troms, Berit Koht, mener at forslagene innebærer en veldig tung vekting av befolking. - Veiene skal være nattåpne uansett hvor mange som bor langs veien. Det er en utfordring for oss som ikke har den befolkningsøkningen, sier hun.

Koht mener det er positivt at kriteriene er sammenslåingsnøytrale, og at søkere til læreplass er med i ny kostnadsnøkkel.

- Vi strever fremdeles med innføringen av den nye omleggingen fra 2013. Store kutt må tas andre steder enn administrasjonen nå i en krevende tid. Det er viktig at fylkeskommunene får fred til å bygge ny organisasjon, sier fylkesøkonomisjef i Telemark fylkeskommune, Marianne Tovsen Savio.

Nå legger departementet frem forslag til endringer på høring.

 

Kilde: KS

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. januar 2019 | Skriv ut siden