I forbindelse med fremleggingen av Revidert Nasjonalbudsjett i vår ble også Kommuneproposisjonen for 2020 lagt frem. Den inneholdt et nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2020. Samlet gir det nye inntektssystemet 411 kroner mindre per innbygginger på Agder. Dette ville vært svært dramatisk – med en reduksjon på 124 millioner kroner årlig - om ikke departementet hadde innført en kompensasjonsordning og overgangsordning i fire år. Fordelingsvirkningene vil deretter gradvis bli faset inn. Det er satt et maksimalt nivå på reduksjon per innbygger på 49 kroner. Dette innebærer at Agder skal ned nesten 15 millioner kroner årlig, og at konsekvensen første år blir på litt under fire millioner ut fra 2018-tall. Det innebærer at tallene vil endre seg når Statsbudsjettet 2020 blir fremlagt. Statsbudsjettet vil basere seg på et nyere kriteriegrunnlag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gjennomført en egen høringsrunde på deres opprinnelig forslag. Det var knyttet stor spenning til det nye systemet, da Agder kom desidert dårligst ut av alle fylker. Dette forsterkes ved at Agder også har et nedadgående antall 16‒18-åringer i 2019 og 2020, en indikator som utgjør mer enn halvparten av grunnlaget for beregning av rammetilskuddet. 

Fylkesutvalget ble i går informert om saken i forbindelse med behandling av en økonomirapport. Den skal videre til fylkestinget 18. juni.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2019 | Skriv ut siden