Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har fått et tilsagn på en million kroner fra Riksantikvarens verdiskapingsprogram. Midlene skal brukes til gjennomføringen av verdiskapingsprosjektet Vel i havn – sørlandske uthavner som ressurs for regional utvikling. Dette vil være et delprosjekt knyttet til det regionale samarbeidsprosjektet Uthavner i verdensklasse. Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 600 000 kroner til medfinansiering av verdiskapingsprosjektet. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune bidrar med 400 000 kroner.

Hensikten med tildelingen fra Riksantikvarens verdiskapingsprogram er å stimulere til at kulturminner, kulturmiljøer og landskap blir tatt i bruk som grunnlag for økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell utvikling.

Prosjektet Vel i havn handler om å bruke uthavnene og kystkulturen på Agder til regional verdiskaping. Agders skjærgård, og spesielt uthavnene, representerer særegne kulturmiljø i kombinasjon med naturopplevelser. Dette er et fellesgode og en ressurs for den regionale reiselivsnæringen. Gjennom bedre tilrettelegging, god informasjon, vern gjennom bruk og et godt samarbeid mellom fylkeskommunene, kommunene, næringsaktører og huseiere, er ønsket at uthavnene skal øke sin attraktivitet i et bosteds- og reiselivsperspektiv. 

Det er formulert følgende hovedmål for prosjektet:
Uthavnene skal ha en balansert stedsutvikling der kulturminner brukes aktivt for å gi positive effekter for hele regionens befolkning, besøkende og private eiere.   
Delmål 1: Øke opplevelseskvaliteten i uthavnene for både besøkende og fastboende.  
Delmål 2: Øke forståelsen for kulturarv hos private eiere og håndverkere.
Delmål 3: Styrke kunnskapsgrunnlaget om kulturminneverdiene i uthavnene og om dagens forvaltning av dem.   

Vel i havn vil være et delprosjekt knyttet til Uthavner i verdensklasse, som er et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Målsetningen til Uthavner i verdensklasse er å sikre uthavnene en helhetlig og bærekraftig forvaltning, og styrke uthavnenes posisjon slik at de på sikt kan komme inn på UNESCOs verdensarvliste.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2018 | Skriv ut siden