Vest-Agder fylkeskommune har mange store prosjekter knyttet til skolebygg. For å lykkes er det over tid jobbet frem en skolebruksplan for hele fylket. Aldri tidligere har så mange vedtak om byggprosjekter blitt behandlet samlet. Konsekvensen er at de totale kostnadsoverslagene overskrider den avsatte investeringsrammen, og det er ikke realistisk å øke de årlige investeringsrammene så mye som behovet i skolebruksplanen tilsier. Dette konkluderes det med i forslaget til økonomiplan for fylkeskommunen som fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen offentliggjorde denne uken.

En fortsatt satsing på investeringer innen samferdsel fører til en reduksjon av investeringene til utdanning.

Det er primært ved Eilert Sundt - studiested Farsund og Søgne videregående skole -Tangvall de største utbyggingene vil skje i planperioden. De totale kostnadsanslagene for byggeprosjektene må reduseres ved at prosjektene optimaliseres med hensyn til areal, funksjoner og kvalitet.

I økonomiplanforslaget blir det uttrykt at det kan bli nødvendig å se på skolestrukturen for å optimalisere ressursbruken, og sikre handlingsrom for kommende elevvekst i Kristiansandsregionen. Der vil elevtallet øke betraktelig fra 2024. Nye Søgne videregående skole på Tangvall vil kunne ivareta deler av denne veksten, men det vil være behov for å planlegge og gjennomføre tiltak som håndterer resten av elevtallsveksten fra 2026 –27.

Fylkesrådmannen varsler at det I 2019 derfor vil bli fremmet en politisk sak for sikre en strategi for å imøtekomme den veksten en vet vil komme. Dersom fylkeskommunen ikke har ledige investeringsmidler vil en måtte ta veksten i leide lokaler eller legge til rette for at friskoler kan ivareta veksten.

Fremdeles befinner fylkeskommunen seg tidlig i planleggingsfasen i de store prosjektene, og det er nødvendig med flere faser og politiske beslutninger i den videre behandling av prosjektene.

Oppsummert kan fremdriften i pågående prosjekter fremstilles slik:

 Skoleinvesteringer Øp 19

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer