Omstillingsprosjektet NY VEKST i Agder ble etablert i 2016 for å fremme nyskaping, fornyelse og styrking av konkurransekraften i næringslivet på Agder. Tirsdag besluttet fylkesutvalget å videreføre prosjektet som en treårig omstillingssatsing i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune. Fylkesutvalget bevilget tre millioner kroner til NY VEKST i Agder for 2017. Fylkeskommunen har som intensjon å bevilge tilsvarende midler for 2018 og 2019. Dette vil bli avklart i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet.

Bakgrunnen for at prosjektet ble startet opp i 2016 var det betydelige fallet i oljeprisen i 2015, med påfølgende aktivitetsnedgang i petroleumsnæringen. Dette medførte store omstillingsutfordringer i landsdelen. For å møte disse utfordringene, etablerte Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner NY VEKST i Agder i 2016. De to fylkeskommunene satte av til sammen inntil fem millioner i 2016 til å delfinansiere konkrete omstillingstiltak.

Mange søknader

I 2016 ble det søkt om støtte til 25 prosjekter med en samlet søknadssum på over 17 millioner kroner Det ble innvilget 4,8 millioner kroner fordelt på 11 prosjekter. Det skal gjennomføres en resultat- og effektundersøkelse blant de som mottok tilskudd i 2016. Resultatet fra undersøkelsen legges frem for fylkesutvalget i april.

Midlene som er tilgjengelige gjennom NY VEKST i Agder lyses ut på Regionalforvaltning.no. Midlene gjøres også kjent gjennom direkte kontakt med relevante fagmiljøer og klynger.

Søkeprosess

Det er lagt opp til at alle som søker om midler i NY VEKST i Agder skal presentere sitt prosjekt, tiltak eller idé for et panel som består av representanter fra prosjektgruppen. Panelet kan gi råd og direkte veiledning til søker samt få relevante opplysninger fra presentasjonen inn i behandlingen av søknaden.

Prosjektsøknadene blir vurdert av prosjektgruppen. Prosjektgruppen gir sin innstilling på prosjekter til prosjekteier, som innvilger eller avslår søknaden. Det foreslås at fylkesrådmannen gis fullmakt til å tildele midler gjennom NY VEKST i Agder innenfor vedtatte rammer og basert på prosjektgruppas tilråding.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mars 2017 | Skriv ut siden