Fylkesutvalget vedtok å legge følgende tre dokumenter på høring i sitt møte 19. desember 2017:

- Planprogram for Regionplan Agder 2030

- Planprogram for revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050

- Planforslag til Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029

Om planprogram for Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2020, som ble vedtatt i 2010, skal nå revideres.

Regionplan Agder 2030 skal være et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den skal sette tydelige, målbare, ambisiøse og realistiske mål mot 2030 og peke på felles tiltak for å nå målene. Som hovedmål i arbeidet med Regionplan Agder 2030 foreslås det å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. 

Se planprogrammet her.

Høringsfrist: 1.mars 2018
Høringsinnspill sendes til adressen som står øverst til høyre og merkes med "Regionplan Agder 2030"

Kontaktperson: Manuel Birnbrich (mbi@vaf.no)

Om planprogram for revisjon Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (ATP-planen), som ble vedtatt i juni 2011, er en retningsgivende areal-og transportplan for de syv kommunene Birkenes, Iveland, kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla som utgjør Kristiansandsregionen. Planen er retningsgivende for kommunenes plnalegging og skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen.

Arbeidet med å revidere gjeldende plan startet høsten 2017 og planprogrammet som nå ligger ute til høring gir en oversikt over de fokusområdene som skal vurderes. berørte kommuner, organisasjoner og næringsliv inviteres til å komme med innspill til planprogrammet.

Se hele planprogrammet her.

Høringsfrist: 20. februar 2018.
Høringsinnspill sendes til adressen som står øverst til høyre og merkes med "Regional plan for Kristiansandsregionen"

Kontaktperson:
Jo Viljam Drivdal (jod@vaf.no)

Om planforslag til Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029
Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029 er et tverrfaglig arbeid som Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har gjort sammen med Agder politidistrikt. Utdrykningspolitiet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen. Utkastet til strategiplan, som nå ligger på høring, omhandler ingen tiltak i Agderfylkene og legger opp ti at det vil utarbeides en egen tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Se planforslaget her.

Høringsfrist: 1. mars 2018.
Høringsinnspill sendes til adressen som står øverst til høyre og merkes med "Strategiplan for trafikksikkerhet 2018-2029" 

Kontaktperson: Steinar Sørheim (sts@vaf.no)

av Mathisen, Elisabeth Hording, publisert 21. desember 2017 | Skriv ut siden

Høringsinnspill sendes til:

postmottak@vaf.no

 

Alternativ kan høringsinnspillene sendes til:

Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund 
4605 Kristiansand