Hovedfokus i 2017 var å følge opp planer og utbygging på Vestfoldbanen, sørge for at Grenlandsbanen kommer inn i Nasjonal transportplan og følge opp planarbeidet for dobbeltspor på Jærbanen. Vi lykkes med å få Grenlandsbanen med i Nasjon transportplan. Arbeidet på Vestfoldbanen går i henhold til vedtatte planer, men krever tett oppfølging av bevilgninger for å unngå forsinkelser i prosjektene. Vi lykkes ikke med å få positive bevilgninger til reguleringsplaner på Jærbanen. Dette fremgår i årsmeldingen for 2017 fra Jernbaneforum Sør som nå er til politisk behandling.

Jernbaneforum Sør er et nettverkssamarbeid mellom fylkeskommunene: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Jernbaneforum Sør har som mål å utvikle en framtidig jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stavanger som ivaretar: Rask framkommelighet og hyppig frekvens, utvidet samhandling mellom de regionale sentra, miljøvennlig transport og økt sikkerhet.

For å nå disse målene vil Jernbaneforum Sør utvikle Sørvestbanen gjennom en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette vil gi en sammenhengende bane gjennom alle de store regionsentrene og gi direkte jernbaneforbindelse fra Oslo via Vestfold, Grenland, Agder-fylkene og videre til Stavanger. Dette bybandet har mer enn halvparten av landets befolkning i sitt influensområde. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø signaliserer at Vest-Agder fylkeskommune vil intensivere arbeidet med å få realisert sammenkoblingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2018 | Skriv ut siden