Det har skjedd en positiv utvikling i tannhelsetjenesten i Vest-Agder fylkeskommune de siste årene. Tannklinikker er opprustet, det er god kvalitet på ledelse og samarbeid, god kontroll på økonomien og omdømmet er bedret. Dette fremgår i et nytt treårig handlingsprogram for tannhelsetjenesten som nå er til politisk behandling. I programmet er det trukket frem fire hovedområder som det er behov for å videreutvikle i perioden: pasientperspektiv, folkehelse, organisering og kompetanse. Handlingsprogrammet skal sluttbehandles i fylkestinget 19. juni.

Endringer i behovet til de ulike gruppene den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for krever fortløpende tilpasning av tjenestetilbudet. Over tid ser man at behovet for tannhelsetjenester til de som mottar ulike omsorgstjenester som for eksempel hjemmesykepleie og rehabilitering i forbindelse med rusmisbruk øker. Motsatt ser man at barn og ungdom har noe mindre behov for tannhelsetjenester på grunn av en generell bedring i tannhelsen i denne gruppen.

De gruppene som i dag har mest behov for tannhelsetjenester vil ha omfattende sammensatte problemer, som krever økt kompetanse og fortløpende etterutdannelse av ansatte. I tillegg vil dette kreve bedre utnyttelse av ulike interne spesialist- og støttefunksjoner, samt samarbeid med ulike kompetansemiljøer.

Tannhelsetjenesten er også en viktig aktør i folkehelsearbeidet, noe som medfører at tannhelsetjenesten må engasjere seg tverrsektorielt med andre samarbeidspartnere.  Det er derfor behov for å jobbe både med struktur og rutiner for å videreutvikle organisasjonskulturen.

Under saksbehandlingen fremmet Frps representant Christian Eikeland følgende forslag: "Basert på ulike kollektivtilbud og elevers skolegang i andre kommuner en bostedskommunen, bes det om at det etableres et fritt valg blant de offentlige klinikkene i løpet av handlingsplanens første år." Dette forslaget fikk kun støtte fra Høyres to representanter, mens de øvrige åtte representantene i fylkesutvalget stemte i mot.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juni 2017 | Skriv ut siden