Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021 (vannforvaltningsplanen) ble utarbeidet i 2015, godkjent i 2016 og gjelder ut 2021. Frem mot utgangen av 2021 skal vannforvaltningsplanen oppdateres og justeres. Det har vært arbeidet med et planprogrammet som, sammen med dokumentet «Hovedutfordringer i vannregion Agder», har vært på høring. Innspill som kom inn under høringen og på et møte i Vannregionutvalget nylig er blitt innarbeidet i planprogrammet og i hovedutfordringsdokumentet. Fylkesutvalget fastsatte i sist møte planprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder for perioden fra 2022 til 2027. Det forutsettes at planprogrammet også fastsettes av Aust-Agder fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune som alle inngår i vannregionen.

Formålet med vannforvaltningsplanene er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Vannforskriften skal sikre at det blir utarbeidet og vedtatt regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram med sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det framskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.

Arbeidet med å revidere og oppdatere vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammer i vannregionene ledes av utpekte fylkeskommuner (vannregionmyndigheten). I vannregion Agder er dette Vest-Agder fylkeskommune. Vest-Agder fylkeskommune er derfor ansvarlig for prosessen med å revidere vannforvaltningsplanen, og dette skal gjøres i samarbeid med de andre fylkeskommunene, berørte offentlige myndigheter og organisasjoner i vannregionen. Etter fylkessammenslåingen 1. januar 2020 vil Agder fylkeskommune være vannregionmyndighet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2019 | Skriv ut siden