Kraftfylka Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) er en interesseforening som har til formål å fremme og ivareta kraftfylkas felles interesser i kraftspørsmål og sikre at en størst mulig del av verdiskapingen blir værende igjen i de områdene der vannkraftressursene finnes og verdiene blir skapt. Foreningen, hvor Vest-Agder fylkeskommune er medlem, mener regionreformen er bra sett i forhold til demokrati.

Kraftfylka har svart på høringen om rapporten fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Vi er fornøyd med at ekspertutvalget har kommet med anbefalinger som stort sett er i grad i tråd med innspillene fra Kraftfylka. Blant annet foreslås det overføring av konsesjonsbehandling av vindkraftverk og vannkraftverk inntil 10 MW, samt en styrking av regional plan.

Demokratisk styring av arealpolitikken vil gi bedre forankring i befolkningen som er berørt av planene. Dette gir en bedre regional utvikling. Overføring av konkrete oppgaver innen energi- og miljøspørsmål vil gjøre fylkeskommunene i stand til å se sammenhengen med næringsutvikling og arealplaner. Da får man det nødvendige sektorovergripende perspektivet.

Vi ber nå om at regjeringen behandler forslagene fra ekspertutvalget med en helhetlig tilnærming og ikke stykker det opp i flere prosesser.  Stortinget må få mulighet til en tilsvarende samlet vurdering.

Les svaret her: Kraftfylka – Høring ekspertutvalget for oppgaveflytting

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. juni 2018 | Skriv ut siden