Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø betegnet i dag et forslag til områdeplan for Nodeland i Songdalen som en godt gjennomarbeidet plan for å videreutvikle Nodeland som "stasjonsby", og at den ivaretar hensynet til god stedsutvikling. Hovedutvalget viser til at Vest-Agder fylkeskommune om ønskelig kan bistå videre i prosessen

Prosessen startet med at Songdalen kommune og Vest-Agder fylkeskommune etablerte et prosjekt "mulighetsstudie for Nodeland sentrum". Dette arbeidet ble utført av arkitektfirma Dronninga landskap. Gjennom mulighetsstudiet skulle det vurderes forskjellige løsninger for å styrke Nodeland som kommunens sentrum. I mulighetsstudien ble det påpekt kvaliteter ved sentrum som burde forsterkes. Planforslaget som nå er lagt ut til offentlig høring har tatt opp i seg flere elementer fra mulighetsstudien. 

Gjennom planarbeidet ønsker Songdalen kommune å videreutvikle "stasjonsbyen Nodeland" som et attraktivt sentrumsområde og et kollektivknutepunkt både for buss og jernbane. 

 Sentral målsetting for planarbeidet er at det skal være kort avstand mellom boliger, sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkter. Et viktig tiltak vil være å etablere en overgang mellom perrongene på stasjonen, samt sikre areal til bussholdeplasser, parkering og til boliger, kontor- og næringsbygg i sentrum. Parkering skal også etableres som innfartsparkering til sentrum eller i parkeringskjeller. Prosjektet stasjonsbygning med parkering og perrongovergang forventes igangsatt 2019. 

I tillegg skal det legges opp til en overordnet grønnstruktur hvor elva er et viktig landskapselement, og samtidig et område for rekreasjon hvor det planlegges spesifikke aktivitetsområder og turstier. Songdalselva har visse utfordringer knyttet til flomproblematikk. 

Hovedutvalget viser til at planen bør bearbeides på noen punkter:

-Det bør i bestemmelsene gis føringer om at det ved utarbeidelse av detaljplaner skal tas særlige hensyn til å bevare eksisterende grønnstruktur, vektlegge estetikk, sikre gode lysforhold og ivareta trafikksikkerheten.  
-Det bør vurderes å stille krav om helhetlige planer ved fortetting i eksisterende boligområder. 
-Det bør vurderes å settes av noe større arealer til parkering, samtidig som det bør legges til rette for at 100 prosent av p-plassene i nye boligområder er tilpasset el-bil med behov for lading.  
-Det bør sikres at sol- og lysforholdene i gågata blir best mulige. I den forbindelse bør det vurderes å redusere høyden på bygningene vest for gågata, samtidig som det legge opp til at det vil være flere åpninger i bygningskroppen langs gågata slik at lyset slipper gjennom.
-Det bør vurderes om turstien langs elva kan følge denne helt opp til ungdomsskolen, og sikre areal slik at turstien kan videreføres nordover.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer