Fylkestinget støttet i går et forslag om et bompengeopplegg for strekningen på E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård i fylkene Rogaland og Vest-Agder. Prosjektet strekker seg gjennom kommunene Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Egersund, Bjerkreim og Gjesdal. Slik prosjektet foreligger nå innebærer bompengeopplegget syv bommer på ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Det foreslås et bompengeopplegg hvor en betaler for den lengden en kjører og en lik kostnad per kilometer på hele strekningen. Bompengeopplegget vil med en slik innretning være likt og enhetlig på hele strekningen på E39 fra Kristiansand til Ålgård. Det legges ikke opp til bruk av sidevegsbommer i bompengeopplegget. Fylkestinget ber i sitt vedtak Nye Veier ta kontakt med staten med tanke på utredning av et veiprisingssystem.

Bompengeordningen baseres på et rabattsystem. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig bedre enn det som er lagt til grunn i finansieringsanalysen, forutsettes det at takstene ved oppstart av innkrevingen for E39 Lyngdal vest til Ålgård kan settes lavere enn de som er beregnet i finansieringsanalysen. Endelig takst- og rabattsystem skal legges frem for fylkeskommunal behandling i god tid før innkrevingen tar til.

Før saken fremmes for Stortinget må det foreligge bindende lokalpolitiske vedtak i berørte kommuner og fylkeskommuner.  Det er videre en forutsetning at Vest-Agder fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune stiller garanti for bompengeselskapets (Ferde AS) gjeld.

Fylkestinget godkjente at garantiansvaret fordeles med 65 prosent på Rogaland fylkeskommune, og 35 prosent på Vest-Agder fylkeskommune. Andelene er basert på lengden av ny E39 som ligger i de respektive fylkene. Det samlede garantibeløpet blir følgelig 10 747 millioner kroner for Rogaland fylkeskommune og 5 732 millioner kroner for Vest-Agder fylkeskommune. Til grunn for garantivedtakene legges en beregningsteknisk lånerente på 6,5 prosent.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer