På oppdrag fra kontrollutvalget i fylkeskommunen har Agder Kommunerevisjon IKS gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt som, med utgangspunkt i Tannhelseplan 2013-2016 samt nyere styringsdokumenter, belyser problemstillinger knyttet opp mot tannhelsetjenesten i Vest-Agders måloppnåelse når det gjelder: tannhelseresultater, organisasjonsutvikling og effektivitet i tjenesteproduksjonen, samt forebygging og folkehelse

I rapporten uttrykkes det at alt i alt er revisjonens inntrykk at det gjøres mye godt arbeid med forebygging og folkehelse i tannhelsetjenesten i Vest-Agder. Samtidig uttrykker revisjonen at det på folkehelseområdet synes å være et betydelig potensial for utvikling og forbedring.

Fylkestinget tok i dag rapporten til orientering. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp rapportens anbefaling om å iverksette et utviklingsarbeid som har som målsetting å styrke tannhelsetjenestens arbeid på folkehelseområdet. Fylkestinget ber også om at et operativt målbart kvalitetssystem må opprettes for tannhelsetjenesten i Vest-Agder og det nye Agder.

Høyres representant Mathias Bernander fikk støtte fra et enstemmig fylkesting for et forslag om at fylkestinget ber om å få en grundig utredning av problemstillingen knyttet til betalende voksne pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten. Vurderingen blir gjennomført i forbindelse med ny strategiplan for tannhelsetjenesten i fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. oktober 2018 | Skriv ut siden