Årsmeldingen for Agder kollektivtrafikk AS er nå til politisk behandling. I likhet med tidligere år har det også de siste årene vært uavklart hvilken finansiering kollektivtrafikken vil ha gjennom ny bymiljøavtale, nå kalt byvekstavtale. Det har også vært usikkerhet rundt overgangsordninger mellom eksisterende belønningsavtaler og ny byvekstavtale.

Kollektivtrafikken finansieres av fylkeskommunen og statlige belønningsmidler. Kristiansandsregionen (Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har på vegne av omegnskommunene) og Staten inngått en ny belønningsavtale for perioden 2017–2019. Det er samtidig usikkert om ny byvekstavtale er forhandlet frem innen 2020. Uten statlig finansiering vil selskapet mangle finansiering i størrelsesordenen 45–55 millioner kroner for å opprettholde dagens ruteproduksjon, blir det opplyst i årsmeldingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juni 2019 | Skriv ut siden