Fylkesutvalget besluttet tirsdag at utkast til Regional plan for Kristiansandsregionen skal sendes ut på høring. Høringsfristen er satt til 15. september. Etter høringsperioden vil høringsinnspillene bli gjennomgått og justeringer av planen bli vurdert. Saken legges deretter frem for fylkestingene som fatter endelig vedtak i saken. Planområdet dekker kommuner i begge fylkene og skal derfor vedtas av de to fylkestingene på Agder.

Det er tre hovedfokus for revisjonen: Areal, parkering og samfunnssikkerhet og beredskap.

Arealer
Arealreservene i regionen, både for bolig og næring er tilstrekkelige i planperioden, slik at det ikke legges inn nye områder. Det foreslås også at man går bort fra "båndbyen" til "perler på en snor", det vil si at man konsentrerer utbygging ved kollektivknutepunkter og vektlegger fortetting. 

Parkering
Det er foreslått en regional parkeringsnorm for kommunene i Kristiansandsregionen. Det er ikke anledning til å fastlegge detaljerte parkeringsbestemmelser i en regional plan, men det er foreslått en struktur som kommunene skal bruke i form av en tabell som skal angi maks antall parkeringsplasser for ulike typer bebyggelse. Denne tabellen må tilpasses og vedtas av hver enkelt kommune. Hovedgrepet er at det skal angis maksimalt antall parkeringsplasser pr bygningstype og ikke minimum, slik det er i gjeldende plan. For sykkelparkering gjøres det motsatt – at det angis minimum antall parkeringsplasser til sykkel. Hovedregelen for sentrumsområdene er at størstedelen av parkeringsplassene skal ligge under bakkenivå.

Samfunnssikkerhet og beredskap:

Klimaendringene gjør at man må ha fokus på hvor man tillater bygging. Ekstremvær gjør at områder som ligger utsatt til ikke bør bygges ut. Alle kommunene og fylkeskommunen må ha fokus på denne problemstillingen i sin planlegging. NVE oppdaterer jevnlig kart som viser flom og rasfare med tilhørende aktsomhetssoner. Ekstremvær kan i enkelte tilfeller medføre at veier og infrastruktur blir skadet eller satt ut av spill. I slike tilfeller vil man måtte prioritere kollektivtrafikken på bekostning av privatbilismen.

Mathias Bernander fra Høyre fikk også tilslutning til en høringsuttalelse om at Vest-Agder ber om at arbeidet med å elektrifisere transportsektoren på Agder omtales og styrkes i den endelige planen. Samt at  fylkeskommunen ber om at parkeringsnormen for kommunene på Agder inkluderer en minimumsandel for ladestasjoner for både bil- og sykkelparkering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer