En lovendring gjør det mulig for Vest-Agder fylkeskommune å stille miljøkrav til drosjenæringen. Fylkestinget vedtok å vente med å innføre slike krav, fordi den norske drosjeløyveordningen undersøkes av EFTAs overvåkningsorgan.

Tidligere i år kom en lovendring som gjør at Vest-Agder fylkeskommune, som løyvemyndighet i fylket, kan stille krav til utslipp fra drosjebilene. Det betyr at den som har eller får tildelt drosjeløyve må benytte lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjevirksomheten. 

Men på nåværende tidspunkt er den norske løyveordningen under vurdering av EFTAs overvåkingsorgan. Fylkestinget besluttet derfor at Vest-Agder fylkeskommune venter med å innføre slike utslippskrav til drosjer i Vest-Agder inntil Samferdselsdepartementet har mottatt overvåkingsorganets konklusjoner om drosjeløyveordningen.

Venstres Stein Inge Dahn fremmet partiets forslag fra Fylkesutvalget. De fire punktene foreslo blant annet å etablere et eget drosjeløyvedistrikt for Kristiansand kommune, og stille konkrete miljøkrav for drosjer i Kristiansand kommune fra og med 2022. Forslaget falt med 3 (V, MdG) mot 32 stemmer. Dermed ble Fylkesrådmannens forslag vedtatt.

Fylkeskommunens administrasjon vil komme tilbake med en ny politisk sak når Samferdselsdepartementet har mottatt de nødvendige avklaringene.

Endringene i yrkestransportloven

Ordlyden i yrkestransportloven og forarbeidene til loven legger følgende føringer ved innføring av miljøkrav:

- Hensynet til drosjenæringen og forutsigbarhet for næringen skal vektlegges.
- Næringen skal involveres i utarbeidelsen av forslaget fra et tidlig stadium
- Krav til overgangstid på minimum fire år
- Fylkeskommunen skal finansiere utbygging av infrastruktur og nødvendig infrastruktur skal være på plass før miljøkrav trer i kraft. Det er ikke krav om at drosjene skal bruke slik infrastruktur gratis.
- Det skal vurderes når miljøkravet tidligst kan innføres uten at drosjetilbudet og kvaliteten forringes.
- Miljøkravet skal i utgangspunktet være teknologinøytralt.
- Kravet gjelder utslipp knyttet til drift av kjøretøy, ikke utslipp knyttet til produksjon eller avfallshåndtering av kjøretøy.

Løyveordningen under vurdering

EFTAs overvåkingsorgan har stilt spørsmål ved Norges måte å regulere drosjenæringen. ESA mener at behovsprøvingen, ansiennitetsprinsippene og tilslutningsplikten ikke er i tråd med retten til fri etablering etter EØS-avtalens artikkel 31. Samferdselsdepartementet har bedt om utsatt frist til å svare overvåkningsorganet angående løyveordningen i Norge. SD har bedt om at fristen blir utsatt til 20. desember 2017.  

av Jan Torkelsen/Endre Helgeland, publisert 13. desember 2017 | Skriv ut siden